Woord van de maand

Het geloof liefhebben

Augustus 2013

Het motto van de jeugddag in Berlijn-Lichtenberg heeft me aangesproken: “Het geloof liefhebben, het geloof leven, het geloof delen.” Waarbij ik moet zeggen: in het bijzonder het eerste, het geloof liefhebben, heeft me ontroerd. Wat betekent dat: het geloof liefhebben? Het ligt voor de hand om dan te zeggen: “Ik houd ervan om naar de dienst te gaan; ik houd ervan met broeders en zusters samen te komen”. Maar er is nog iets wat dieper gaat. We geloven dat God er is, we geloven dat God de Almachtige is. God is het die de geschiedenis van de mensheid stuurt, God is het die mijn leven stuurt en richting geeft. Ik ben niet blootgesteld aan de nukken van het lot, ik ben ook niet overgeleverd aan de willekeur van de een of andere macht. Vaak krijg je de indruk, dat de geschiedenis van de wereld door macht wordt bepaald: door de macht van het geld, de macht van het geweld of de een of andere aardse macht; men is van mening dat deze machten het leven van de mensen bepalen, de geschiedenis bepalen en ook mijn leven bepalen. Hoe goed is het dan te weten: het is niet de een of andere macht, noch het geld, noch de politiek, noch iets anders – het is God! God bepaalt mijn leven, Hij schrijft de geschiedenis van de mensheid, Hij schrijft mijn geschiedenis. Dat heb ik lief aan mijn geloof.

Dit geloof heb ik ook lief: we geloven niet alleen in God, maar we geloven dat deze almachtige God een God van liefde is. Hij heeft maar een doel voor ogen: Hij wil alle mensen in gemeenschap met Hem brengen. Waar is nog zo’n God, die niet alleen ergens daar boven troont en almachtig is? Deze God is in alle deemoed in Jezus Christus tot ons gekomen en heeft Zijn leven voor ons gegeven. Ik was nog niet eens geboren, ik had nog niets gepresteerd, en toch had Hij mij lief, Hij had mij lief voor ik bestond.

Ook dit geloof heb ik lief: ik heb dit geloof dat iedereen kan begrijpen lief, want iedereen kan het evangelie gemakkelijk begrijpen. De Heer Jezus is niet alleen bij de groten, de sterken, de besten, nee, Hij houdt evenzeer van de armen, de zwakken, de onvolkomenen, die een beetje krom zijn, die wat aan de kant zijn geschoven, Hij heeft ze allen in gelijke mate lief.

En ik heb het geloof lief, dat de Heer spoedig komt. Laten we het tot onze opdracht maken, dit geloof uit te dragen en het de mensen tegemoet te brengen.

(uit een dienst van de stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]