Woord van de maand

Ik wil de Heer zien!

September 2012

Wanneer we in de Heilige Schrift lezen dan moeten we constateren dat we bij gebeurtenissen en Bijbelteksten die ons bekend zijn, steeds weer nieuwe aspecten ontdekken en daaruit nieuwe inzichten kunnen krijgen. Tot de bekende Bijbelse geschiedenissen kunnen we de gebeurtenis van Zacheüs rekenen, de tollenaar die in een boom klom om Jezus te zien. Aan het begin van de beschrijving in het evangelie van Lucas van zijn ontmoeting met de Heer staat een belangrijke zin: "Hij wilde Jezus zien ..." (Luc. 19: 3).

Deze Zacheüs was klein van stuk. Hij wilde per se de Heer Jezus zien. Met die grote mensenmenigte maakte hij geen kans om een glimp van de Heer op te vangen. Zodoende is hij in een vijgenboom geklommen. Hij heeft geen moeite geschuwd om de Heer te zien. Toen kwam de Heer. Hij zag Zacheüs in de boom, sprak hem aan en zei: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven." Het resultaat van de ontmoeting met de Heer was dat zijn huis redding ten deel is gevallen. Alles begon met het verlangen: "Ik wil de Heer zien!" Daarbij liet Zacheüs zich door niets ophouden – hij verlangde Jezus te zien.

Wanneer wij de Heer willen ervaren, als wij Zijn verlossing willen krijgen – en wie zou dat niet willen – dan moet ook in ons dit sterke verlangen, deze wens aanwezig zijn: "ik wil de Heer zien!" En niet slechts voor één keer en dat was het dan, maar het moet steeds weer opnieuw onze wens en ons verlangen zijn, want we komen in aanraking met uiteenlopende levensomstandigheden en verschillende situaties. Dan komt het voornaamste: de Heer hoort deze roepstem en spreekt tot ons. Hij heeft ook Zacheüs toegesproken, ofschoon hij geen onberispelijk leven heeft geleid. "Zacheüs kom naar beneden. Ik moet bij jou verblijven." Altijd als we ons vol verlangen tot de Heer wenden, krijgen we ook een antwoord! Broeders en zusters, het is een goddelijke wet, een belofte waarop we ons kunnen verlaten.

Maar we moeten Hem altijd met ons gehele hart zoeken en zoals Zacheüs niet voor moeilijkheden terugschikken. Dan volgt de volgende stap. De Heer zei: "Ik moet bij jou verblijven." Dat zien we soms over het hoofd!

Wanneer we de Heer willen ervaren, als er in ons leven, in onze omstandigheden iets moet veranderen, dan moet de Heer bij ons verblijven, wat betekent dat we ons hart voor Hem moeten openzetten. – Laat de Heiland binnen! – Geen afstand bewaren! Integendeel, we willen Hem binnenlaten en wel zo, dat Hij ook woning bij ons kan maken. Dan ervaren wij verlossing en dan volgt de volgende stap die ook bij Zacheüs zo duidelijk te zien is: dan begint er een nieuw leven.

Wanneer we nog een stap verder gaan, kunnen we zeggen: aan het begin van dat nieuwe leven dat met de wederkomst van Christus zal beginnen, is de wens en het verlangen aanwezig; ik wil de Heer zien! Wanneer dit verlangen zo sterk is dat het alle weerstanden overwint, dan zal de Heer ons op Zijn dag beslist niet over het hoofd zien, maar ons met zich meenemen in de eeuwige woningen.

(Uit een dienst van de stamapostel)