Woord van de maand

De weg van deemoed en gehoorzaamheid

November 2010

In het evangelie van Matteüs wordt beschreven, hoe de Heer Jezus Zijn eerste leerlingen opriep om Hem na te volgen. De broers Jakobus en Johannes waren aan 't werk. Ze zaten in een boot, waar ze met hun vader de netten repareerden. Toen kwam Jezus en riep hen op: "Volg Mij na." Ze hebben alles terstond in de steek gelaten en volgden de Heer na. Steeds weer lezen wij in de Heilige Schrift, dat Jezus de mensen uitnodigde tot navolging, en ook vandaag roept Hij ons op, Hem na te volgen. Toen Hij nog over de aarde ging, waren Zijn leerlingen innig met hem verbonden en bleven bij Hem. Vandaag de dag is Hij echter niet meer op aarde. Hoe kan men Hem aldus navolgen? – Dit woord over de boot, die verlaten wordt, moet in geestelijke zin begrepen worden. De boot is een beeld voor geestelijke gemeenschap. Wie de Heer Jezus wil navolgen, moet de ene of andere boot verlaten. Daar is de boot van het ongeloof en van de twijfel: veel mensen geloven niet in Jezus Christus, ze geloven al helemaal niet dat de Heer Jezus Zich vandaag in Zijn knechten openbaart. Als u gevraagd wordt, Jezus na te volgen, dan moet u deze boot van het ongeloof verlaten.

Een volgende boot van deze tijd is de boot van de eigen mening. Veel mensen hebben hun eigen, onveranderlijke mening en zeggen: ik accepteer niets anders dan mijn eigen ideeën. In het bijzonder wat de toekomst en de geestelijke zaken betreft: dan volharden zulke mensen in hun eigen theorieën en denkbeelden en zijn niet bereid om na te volgen. Wij kunnen ons echter niet laten voorstaan op onze eigen mening, maar we willen bereid zijn om de Heer Jezus na te volgen.

Er is nog een derde boot die ons kan binden: de boot van de wanhoop en vertwijfeling. Laten wij uit die boot stappen en de Heer Jezus navolgen! Kinderen Gods zijn vervuld van hoop, zij hebben geen reden om vertwijfeld te zijn.

In een andere boot zitten diegenen, die alleen het aardse nastreven en geen interesse hebben voor het geestelijke. Wie de Heer wil navolgen, moet deze boot verlaten. Wij willen het eeuwige doel bereiken en daarnaar streven. Laat ons dus uit deze boot stappen en de Heer Jezus navolgen.

Als men iemand wil navolgen, dan moet men dezelfde richting inslaan en dezelfde weg gaan als hij. De weg des Heren heeft twee kenmerken: het is de weg van deemoed en van gehoorzaamheid. Volgen wij echter in dezelfde richting, dan blijven wij deemoedig en gehoorzaam aan het woord van God. Zó volgen wij de Heer Jezus na. Het is gemakkelijk om te zeggen, dat men deemoedig tegenover God is. Maar de deemoed onder elkaar is heel wat moeilijker. Ook hieromtrent was de Heer Jezus een voorbeeld. Hij heeft zelfs Zijn leerlingen de voeten gewassen. Dit voorbeeld willen wij voor ogen houden en deemoedig zijn.

Als wij iemand willen navolgen, mag de afstand niet groter worden. Wij zouden graag dicht bij de Heer willen zijn. Hoe kunnen we dat bereiken? Door het bezoek aan de diensten: wij kunnen dicht bij Hem zijn in onze gebeden; wij zijn dicht bij Hem in de gemeenschap met elkaar en met de dienaren, in 't bijzonder met de Apostelen. Laat ons altijd heel dicht bij Hem blijven. Als Hij wederkomt om de Zijnen op te halen, worden diegenen, die Hem zijn nagevolgd niet achtergelaten, maar zij zullen voor eeuwig bij Hem zijn. Dat is ons doel waarnaar wij streven.

(uit een dienst van de Stamapostel)