Woord van de maand

Een cultuur van dankbaarheid

Oktober 2010

„Ik zal de Heer ... loven“ – zo beginnen de voorgelezen psalmverzen. De Heer bedanken staat ook in deze tijd van het jaar centraal in de feestelijkheden in onze diensten, omdat het binnenkort Dankdag voor de Oogst is.

In ons bijbelwoord dankt de psalmist de Heer „om zijn rechtvaardigheid“. Gods rechtvaardigheid toont zich in dit opzicht als Gods betrouwbaarheid, dus als de trouw, die Hij bewijst. Dit gevoel van rechtvaardigheid hangt samen met het feit, dat de Heer een verbond gesloten heeft.

Na de zondvloed sloot de Heer met Noach namelijk een verbond: „Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht“. Dat betreft dus alles wat wij uit de natuurlijke schepping kennen als levensvoorwaarden, die ertoe leiden, dat het leven zich ontwikkelen kan en wij ons voedsel hebben.

Ik wil dit eens overzetten naar de tijd van het Dankfeest voor de Oogst: zolang de aarde bestaat, moet het evenwicht in de aardse schepping behouden blijven. God waakt er over, dat zaaiing en oogst ook in de toekomst bestaan, zodat wij daarvoor wij dankbaar kunnen zijn; daaruit blijkt Zijn trouw en betrouwbaarheid. Men spreekt in de huidige tijd veel over klimaatverandering. Men weet, dat het evenwicht in de natuurlijke schepping niet zo stabiel is. Waar de mens ingrijpt, kan het evenwicht snel verstoord worden. Het evenwicht moet dus bewaard blijven, want anders wordt het natuurlijke leven bedreigd. En juist dat belooft de Heer in het verbond met Noach.  Hij houdt zich aan Zijn verbond door de trouw, die uit Zijn rechtvaardigheid voortkomt: zolang de aarde bestaat, zullen niet ophouden zaaiing en oogst, zolang de aarde bestaat, blijft dit evenwicht bestaan. Daarin is in het verleden geen verandering gekomen. Nog altijd hebben wij onze voeding. Nog altijd zijn wij zeker van ons aardse leven. De aarde brengt genoeg voedsel voort voor allen. Dat er honger bestaat op deze aarde, staat in verband met de problemen van de verdeling. Maar er is genoeg voor iedereen. – Het is verbazingwekkend, hoe dit goddelijke evenwicht werkt, hoe Hij zich daaraan houdt in Zijn betrouwbaarheid en trouw. Dat is een van Gods weldaden, waarvoor wij de Heer op de Dankdag voor de Oogst willen bedanken.

Weldaden Gods – dat zijn niet alleen de aardse gaven, die de Heer ons schenkt en die wij op vele plaatsen symbolisch voor het altaar leggen. Tot Gods weldaden behoren bijvoorbeeld ook de zegen wanneer wij met de Allerhoogste één kunnen zijn en de bescherming door Zijn engelen, waaronder wij geborgen zijn; ook de warmte en de vreugde, die wij in de verbondenheid met de broeders en zusters ervaren, maken daar deel van uit.

Moge in Gods volk een cultuur van dankbaarheid tegenover God heersen: laten we bijzonder onze dank voor de oogst, maar daarnaast ook altijd weer onze dank voor Zijn weldaden tonen, of het nu het aardse, dagelijkse brood is of het geestelijke, zoals Zijn zegeningen en Zijn bescherming.                                                                 

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]