Woord van de maand

Het Verbond van God en Zijn wet

September 2010

Al in het Oude Testament heeft de Heer door de Profeet Jeremia laten voorspellen, dat Hij een Verbond wilde sluiten. Hij heeft dat Verbond ook nader omschreven: „Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.“ En Hij voegde daaraan toe: „Dan zal Ik hun God zijn en zij Mijn volk.“ Daarmee wordt het Verbond van de Heilige Geest bedoeld: op de dag van onze verzegeling werden wij door God aangenomen en in Zijn Verbond opgenomen. Daardoor werden wij Zijn volk en gaf Hij ons de belofte: „Ik wil uw God zijn.“ Hier staat dat Zijn wet in ons hart geschreven is. Het Israëlitische volk van het Oude Testament had een wet, de tien geboden en meerdere door de Heer gegeven richtlijnen. Die waren in steen gegraveerd. In het Nieuwe Verbond, dat de Heer met ons gesloten heeft, is dat anders: Hij heeft Zijn wet in ons binnenste gelegd en in ons hart geschreven.

Ik wil hier deze goddelijke wet beschrijven.

Het eerste belangrijke punt is de wet van de liefde. God heeft ons lief en Hij verwacht van ons dat ook wij Hem liefhebben. Deze wet heeft Hij in ons hart geschreven. Wanneer wij de Heer werkelijk liefhebben, dan willen wij Hem niet teleurstellen. Wij willen een hechte gemeenschap met Hem vormen en dichtbij Hem zijn. Dan brengen wij ook ons offer. Dat moeten wij niet, dat is ons een dringende behoefte van ons hart, dat is de wet van de liefde. En deze wet van de liefde betekent ook, dat wij elkaar over en weer liefhebben. Wij zouden elkaar willen ondersteunen, het elkaar gemakkelijk maken; wij bidden voor elkaar en voelen mee met hen die verdriet hebben.

De goddelijke wet heeft nog andere aspecten. Zoals de wet van het geloven. De Heer heeft eens inhoudelijk gezegd: „Wanneer u werkelijk gelooft, kunt u bergen verplaatsen.“ Het geloof is een reële kracht. Niets kan ons binden, als wij werkelijk sterk zijn in het geloof. In de Bijbel lezen wij, dat er veel mensen waren die zich tot Jezus wendden omdat zij gezondheids- of andere problemen hadden, en in veel gevallen werden zij ook geholpen. Dan zei de Heer Jezus vaak tegen hen: „Uw geloof heeft u geholpen!“

Deze wet heeft nog een ander aspect en dat is de goddelijke genade. In de Heilige Schrift staat: „God schenkt genade aan hen, die nederig zijn.“ Wanneer wij in nederigheid tot Hem komen in de wetenschap, dat wij zonder Hem niets kunnen volbrengen, dan kunnen wij genade ontvangen.

En dan is er nog de wet van de vergeving. De Heer Jezus heeft tegen Zijn Apostelen gezegd: „Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.“ Als wij ons dus aan de Apostelen houden, ervaren wij de vergeving van zonden.

Tot slot noem ik nog de wet van de hoop. Wij weten dat de Heer Jezus zal wederkomen om ons tot zich te nemen. Deze wet is ons in het hart gelegd, wij wachten dagelijks op de vervulling van deze belofte. Al deze wetten werden in ons hart geschreven. Wij willen ze niet vergeten, want dat is het Verbond dat God met ons gesloten heeft. Hij is onze God en wij zijn Zijn volk.                                                     

(uit een dienst van de Stamapostel)