Woord van de maand

Gezegende feestdagen

December 2009

Mijn lieve broeders en zusters,

aan het begin van het jaar 2009 heb ik ertoe opgeroepen, dat iedereen zich zou moeten laten betrekken bij de gemeenschap. Ik stel nu dankbaar vast, dat deze oproep niet zonder effect is gebleven. Talrijke berichten getuigen daarvan. Velen onder u waren betrokken bij grote en kleine acties in de gemeente.

Een heel bijzonder gemeenschappelijk beleven was de Europese Jeugddag 2009. Daarvan zijn talloze impulsen uitgegaan. Ik ben ervan overtuigd, dat deze jeugddag voor de jeugd een belangrijke, geloofsbevorderende ervaring was. Vele jonge mensen hebben de nabijheid van God beleefd en de kracht van de gemeenschap waargenomen.

Lieve broeders en zusters, uw inzet en uw giften hebben deze Europese Jeugddag mogelijk gemaakt en tot een succes laten worden. Ik zou daar op deze plaats nog eens mijn hartelijke dank voor willen uitspreken.

Ook het dankoffer voor de oogst, dat wij de Heer aanbieden, is een stukje beleven van gemeenschapszin. Ieder, die daar zijn bijdrage voor gaf, hetzij groot of klein, maakt deel uit van deze offerende gemeenschap. Ik dank u van heler harte voor uw gaven. Moge onze hemelse Vader uw trouwe offer in rijke mate zegenen en belonen. Alle gaven, die wij in het huis van de Heer brengen, dienen voor de ontwikkeling van de gemeenten. Nu willen wij echter niet blijven stilstaan bij wat wij gedaan hebben, want al onze goede werken vinden hun grond in wat God voor ons doet.

Juist in de kersttijd moet wij ons dat bewust zijn, want “het Woord is mens geworden en heeftbij ons gewoond” (uit: Johannes 1: 14). Dat is een geschenk van God, niet alleen voor de mensen uit het verleden, maar voor ieder van ons.

In Jezus Christus is God mens geworden. Een mens, die een bepaalde tijd leefde,  wonderen deed, over Gods rijk predikte – en voor de zonde van de wereld aan het kruis stierf! Deze heeft God opgewekt uit de doden. Dat onderscheidt Jezus Christus van alle andere mensen, die geleefd hebben en gestorven zijn.

Toen God mens werd bestond er in het Romeinse rijk een tijd van hoop. De Romeinse dichter Vergilius, bekend om zijn Romeinse nationale heldendicht “Aeneis”, schreef een gedicht, waarin aan de keizerlijke dynastie van Augustus de geboorte van een goddelijk kind werd aangekondigd. Anderen, de vrome Joden, wachtten op de beloofde Messias – als voorbeeld wordt Simeon genoemd, die er vurig naar verlangde dat God hem de Christus (= Messias) in het kleine kind Jezus zou tonen (vgl. Luk. 2: 25-32). Maar al veel vroeger werd de geboorte van dit kind aangekondigd. De Profeet Jesaja voorspelde: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een Zoon baren en Hem Immanuël noemen” (Jes. 7: 14). Het Evangelie van Matteüs vertaalt het Hebreeuwse woord Immanuël met: “God is met ons” (Matt. 1: 23), en betekent: God zelf komt in Jezus van Nazareth in de wereld. De menswording is iets dat ons hele leven omvat. Blijft nog de vraag: waarom is God mens geworden? Omdat Hij de wereld liefheeft! (Vgl. Joh.3:16). Jezus, Christus neemt de zonden op zich, de mens wordt van zonden bevrijd.

Ik wens u een door de Heer rijk gezegend kerstfeest, vrede en vreugde gedurende de feestdagen en de komende jaarwisseling. Moge de Heer u verblijden en onder zijn bescherming bewaren.

Uw

Wilhelm Leber