Woord van de maand

De zoom van het kleed aanraken

Juni 2009

Toen de Heer Jezus op aarde werkzaam was, trok hij door dorpen en steden. De Heer en Zijn leerlingen kwamen ook bij het meer van Gennesaret. Daar werden zieken en mensen met allerhande gebreken naar de Heer gebracht, opdat zij de zoom van Zijn kleed konden aanraken. In de Bijbel staat dat allen die Zijn kleed aanraakten, werden genezen.

Destijds stonden de lichamelijke ziekten en gebreken in het middelpunt; wij kijken nu eens niet naar aardse kwalen, maar naar de ziekten van de geest en gebreken die de onsterfelijke ziel betreffen. Er zijn mensen die niet kunnen geloven: zij geloven niet dat God Zijn Zoon tot verlossing van de mensen naar de aarde liet gaan, zij geloven niet in de verlossende kracht door het offer van Christus of aan de zending van de Apostelen van Jezus Christus.

Anderen hebben geen innerlijke vrede omdat angst, nood en zorgen hun dagelijks leven bepalen. Weer anderen maken zich bezorgd over de toekomst; zij hebben geen hoop, zij voelen van binnen geen liefde, omdat bij hen de belofte dat Christus spoedig zal wederkomen op de achtergrond is geraakt. Zij hopen niet meer op de nabije dag van Zijn wederkomst.

Allen die van dergelijke ziekten genezen willen worden, geef ik de raad: raak de zoom van Jezus’ kleed aan! Dan vindt er genezing plaats, wordt lijden verzacht.

Maar dan rijst ook de vraag: hoe moeten we dat doen? In de geest is het mogelijk. Door gebed! Wanneer wij ernaar verlangen dat onze zielen van kwalen worden bevrijd, dan knielen we en bidden. Wanneer het geloof moet worden versterkt – laten we erom bidden, dan raken we de zoom van het kleed van de Heer aan. Dan stroomt er kracht onze harten binnen, dan zullen we ervaren dat God bij ons is en dan worden we met blijdschap en vrede vervuld. Zo putten we nieuwe hoop en komt er liefde in ons. Het gebed wordt ondersteund door de dienst: daar wordt het evangelie verkondigd en het Heilig Avondmaal gevierd. Huisbezoek van een Priester kan ertoe bijdragen dat we de zoom van het kleed van de Verlosser kunnen grijpen: een gemeenschappelijk gebed baant wegen! Wanneer wij opgaan in de gemeente, kan dat meehelpen om in de geest het kleed vast te pakken.

De genezing van geestelijke ziekten en het verbeteren van de gebreken aan onze onsterfelijke zielen zijn heel belangrijk voor ons, want wij streven naar het doel van ons geloof. Daarvoor hebben we een sterk geloof nodig, een vaste hoop helpt ons daarbij en wij willen in de liefde standvastig zijn. Wij willen immers waardig zijn als de Heer wederkomt, zodat Hij ons tot zich kan nemen en wij tot in alle eeuwigheid bij Hem zijn.

Dat is ons doel, en het is toch geweldig dat we allemaal hetzelfde doel hebben – niet zomaar een doel, niet verscheidene doelen. Laten wij daarom dit doel nastreven en vandaag de zoom van het kleed van Gods Zoon aanraken, zodat we hulp krijgen voor de gebreken van onze zielen en we met nieuwe vrede en blijdschap worden vervuld.

(uit een dienst van de Stamapostel)