Woord van de maand

Bij het nieuwe jaar

Januari 2009

In deze tijd is het een gewoonte geworden om aan ieder jaar een bepaald thema te verbinden. Zo was bijvoorbeeld 2008 het jaar van de wiskunde en het Europese jaar van de interculturele dialoog.

Daarmee wil men belangrijke punten aangeven en impulsen doen uitgaan naar allerlei facetten van dit aardse leven.

Ik ontkom niet aan de gedachte om onze Kerk een thema aan te reiken dat ons in 2009 in het bijzonder mag bezighouden. Laten we met elkaar 2009 maken tot een jaar van “een eigen bijdrage leveren aan de gemeenschap”. Dat is  een heel belangrijk punt en een aanzet tegelijk.

Laten wij een eigen bijdrage aan de gemeenschap leveren

–        door begrip op te brengen voor anderen

–        door mee te doen in het kader van de vele mogelijkheden binnen de Kerk.

Onderling begrip is in deze tijd noodzakelijk omdat er verschillen zijn: af en toe verschillen de meningen bij ouderen en jongeren, vaak ook bij ambtsdragers en degenen die geen ambt dragen, bij wie behoudend zijn en wie vooruitstrevend. Ik roep u op om begrip te hebben voor de ander en diens beweegreden. Waar de Heilige Geest regeert, zou het niet moeten ontbreken aan begrip voor elkaar. Bij de uitstorting van de Heilige Geest met Pinkster was het een opmerkelijk teken dat de taalbarrières werden opgeheven. De mensen verstonden de prediking in hun eigen taal. Zo kan de Heilige Geest grenzen doorbreken en diepgaand  begrip voor elkaar teweegbrengen. Laten we de Heilige Geest hierom vragen!

Verder is het zaak dat we meedoen in het werk van de Heer. Laten wij dus onze gaven inzetten. Nu wordt wel eens gezegd dat dit binnen de gemeenten vaak moeilijk te realiseren is. Ik heb de indruk dat het soms wat ontbreekt aan onderling begrip. Waar dit begrip aanwezig is, zal ook een manier worden gevonden waarop  men kan meedoen.

Als we allemaal op deze manier een bijdrage leveren aan de gemeenschap, dan ontstaat die sfeer van welbevinden die ik voor elke gemeente zou wensen.

Laten we zo aan de slag gaan.

In liefde verbonden, groet ik u hartelijk.

Wilhelm Leber