Woord van de maand

In de Heer geworteld zijn

November 2008

Wanneer wij het woord “geworteld” horen, denken we gewoonlijk aan een boom. Als men een boom plant, dan kan men die de eerste dagen heel eenvoudig weer uit de grond trekken. Dat is nauwelijks nog mogelijk als men dat probeert wanneer die boom geworteld is. In zijn brief aan de Kolossenzen geeft Apostel Paulus de raad om in de Heer geworteld te zijn: “Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof.”

Als dat van ons gezegd zou kunnen worden, kan niets ons ten val brengen. Daarom is het belangrijk, dat wij vast geworteld zijn in ons geloof. Wanneer iemand dan probeert om ons eruit te trekken, zal dat niet gelukken. Daartoe heeft geen enkele geest een kans. Dan staan we vast, dan zijn we geworteld in de leer van Jezus Christus. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, de duivel is aan het werk en wil ons uit die grond trekken. Daarbij denk ik aan Johannes de Doper. Hij was een grote man en was om een bepaalde reden door God verkoren. Echter, hij was niet echt geworteld in de grond. Toen hij in de gevangenis was begon hij te twijfelen en liet aan de Heer Jezus vragen of Hij degene was waarop hij en Zijn leerlingen gewacht hadden, of dat ze nog op een ander moesten wachten. Hij was niet geworteld en zijn geloof was niet sterk genoeg. Hij gaf ruimte in zijn hart aan de twijfel. Dat willen wij niet. Wanneer gedachten van twijfel opkomen, wijzen wij die terug en bidden tot onze hemelse Vader om de daarvoor benodigde kracht.

Velen van de leerlingen, die Jezus hoorden zeggen: “Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”, begrepen die woorden niet. Het was ook moeilijk te begrijpen. Nu hebben wij een ander inzicht. Maar dat was voor de leerlingen van die tijd onbegrijpelijk. En daarom ergerden zij zich en zeiden: “Dat zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?” En zij verlieten de Heer Jezus. Zij waren niet geworteld, vast verankerd. Zij werden eruit getrokken, omdat zij het niet juist verstonden. Toen de Heer Jezus de twaalf leerlingen vroeg: “Willen jullie soms ook weggaan?” antwoordde Petrus: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden, die eeuwig leven geven.” Hij was op de goede manier geworteld in de grond van de leer van Jezus.

De Emmaüsgangers hadden Jeruzalem verlaten omdat ze teleurgesteld waren. De Heilige Schrift bericht, dat de Opgestane zich onderweg bij hen voegde. Maar zij herkenden Hem niet en de Heer vroeg hun waarover zij met elkaar spraken. Toen berichtten zij Hem waarom zij zo teleurgesteld waren. De Heer Jezus zou gestorven zijn en zij hadden geloofd, dat Hij Israël zou verlossen. Daarop heeft de Heer Jezus heel voorzichtig hun ogen geopend. Uiteindelijk herkenden zij Hem. Maar eerst hadden zij eigen ideeën gehad en niet begrepen, wat de Heer hun voordien gezegd had. Dus waren zij als het ware ontworteld. Maar nadat de Heer op hun weg met hen gesproken had, kwamen zij tot erkenning en liepen niet langer meer weg.

Wanneer wij teleurgesteld worden, onze eigen meningen hebben en geen acht meer slaan op het woord van de Heer, bestaat het gevaar dat wij ontworteld raken, “uit de bodem getrokken worden.” Wij moeten ons bewust zijn van dit gevaar, want de duivel slaapt niet. Hij wil ons ontwortelen. Laten we daarom vast “geworteld” blijven in de grond van Jezus Christus en de leer van de Apostelen, dan zijn wij zeker en vast in het geloof.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]