Woord van de maand

Getuigenis brengen – kan dat nog in deze tijd?

September 2008

Wij stellen vermoedelijk allemaal vast, dat het niet meer zo eenvoudig is, om mensen met ons geloof vertrouwd te maken. Veel invloeden en ontwikkelingen hebben daartoe bijgedragen. Maar het zou onjuist zijn daaruit te willen afleiden, dat elke inspanning op dit gebied nutteloos is. Berusting is er het verkeerde antwoord op.

Ik zou graag kort iets uit eigen ervaring willen vertellen. In een hotel had ik de gelegenheid voor een geloofsgesprek. Een medewerkster van het hotel was te weten gekomen, welk ambt ik in onze kerk bekleed en wilde meer weten over ons geloof. Het bleek, dat deze vrouw werkelijk zoekend was. Ik heb getracht in het gesprek te weten te komen waarom ze zich voor onze kerk interesseerde. Haar antwoord was heel verhelderend. Zij noemde twee redenen: 

  1. Zij had contact met een nieuw-apostolisch echtpaar, waarvan zij kon getuigen, dat zij zich in elk opzicht voorbeeldig gedragen.

  2. Zij had de hartelijke verbondenheid in een kring van broeders en zusters meegemaakt en als heel aangenaam ervaren. In het hotel waarin zij werkt, heeft eens een seniorenbijeenkomst van onze kerk plaatsgevonden; zij heeft de onderlinge omgang van die senioren met elkaar goed kunnen gadeslaan.

Als er zulke omstandigheden aanwezig zijn, kan het getuigenis op een vruchtbare bodem vallen. Ik leid daaruit af, dat het heel waardevol is, dat wij ons in onze persoonlijke contacten bewust zijn van ons kindschap Gods en uitkomen voor ons geloof. Binnen onze geloofsgemeenschap moeten wij altijd hartelijk en aangenaam met elkaar omgaan.

Dit gesprek bracht echter ook een zorg aan de oppervlakte, die bij gasten soms is vast te stellen. Deze vrouw wilde in geen geval “ingepalmd” worden, dat wil zeggen, dat zij bang was, dat er druk op haar zou worden uitgeoefend om de gemeente beter te leren kennen, als zij een keer een dienst zou hebben bijgewoond. Ik heb geprobeerd haar duidelijk te maken, dat zij volledig vrij is in haar beslissing. Het regelmatig bezoeken van diensten moet uit een eigen verlangen en geloofsovertuiging tot stand komen.

Mijn kleine belevenis heeft mij getoond, dat het in deze tijd ook mogelijk is om getuigenis te brengen. Daarvoor is wel nodig, dat wij allemaal ons best moeten doen om als waarachtige kinderen van God te leven.

Met hartelijke groeten,

Wilhelm Leber

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]