Woord van de maand

Gaven van de Heilige Geest

Juli 2008

Af en toe wordt mij de vraag gesteld, waarom de gaven van de Heilige Geest, die genoemd worden in 1 Kor.12:8-10 niet allemaal zichtbaar zijn bij degenen die verzegeld zijn. Stilzwijgend wordt aangenomen dat gaven, zoals het spreken in tongen – het spreken in onbekende talen – of genezing van zieken onmiskenbare bewijzen zijn van het bezit van de Heilige Geest. Als antwoord op die vraag zou ik het volgende willen opmerken: laten we eerst eens kijken naar de tekst in de Bijbel. Wanneer men die secuur naleest, dan moet men erkennen, dat Apostel Paulus al die gaven opsomt, die in de gemeente Korinte aanwezig zijn. Waarom doet hij dat? Hij doet dat, omdat er in de gemeente een groep was, die zich beroemde op bijzondere gaven van de Heilige Geest. Daarbij werd vermoedelijk vooral het belang van het spreken in tongen naar voren geschoven. Aan deze gemeenteleden zet de Apostel het uiteen en komt tot een heel kritische beoordeling.

Het spreken in tongen – om deze gave er even uit te lichten, wat misschien naast de gave om te kunnen genezen het meest spectaculair is – wordt door Apostel Paulus als een gave aangeduid, die slechts diegene sterkt en rijker maakt die het uitspreekt, terwijl de gemeente en degenen die zich nog niet tot Christus bekeerd hebben, leeg weer weggaan. Daarom verlangt de Apostel om te beginnen, dat het spreken in tongen uitleg krijgt om het begrijpelijk te maken.

Apostel Paulus plaatst het spreken in tongen tegenover de profetische gave. Dat is er niet alleen een, die de toekomst ontsluit, maar zij geldt het getuigenis van de macht en betekenis van Jezus Christus in het verleden, het heden en de toekomst van de verlossingsgeschiedenis. Profetische uitspraken moeten de gemeente in het geloof versterken, omdat daarin de kern van het evangelie ter sprake komt. Bij het spreken in tongen bestaat het gevaar dat het gesproken woord niet begrepen wordt.

Het profetisch woord, zo benadrukt de Apostel, is belangrijk. Het is een gave van de Heilige Geest, die ook aan ons gegeven is. Zij toont zich, wanneer wij ernstig en vol overtuiging over Jezus Christus, onze Heer, en het fundament van het heil spreken. Het profetische woord is daar waarneembaar, waar de betekenis van dood, opstanding en wederkomen van Christus vernomen worden. Zij wordt ook hoorbaar als wij voor het belang van het apostelambt in het huidige tijdsdeel van de heilsgeschiedenis spreken. In de samenhang met de gaven van de Geest wijst Apostel Paulus ook op het centrale punt van het geloof, de hoop en de liefde. Zij zijn beslist de voornaamste gaven van de Geest. Vooral daarin wordt waarachtig bezit van de Geest duidelijk:

  • In het geloof aan Jezus Christus als de grond van het heil
  • In de hoop op Zijn wederkomst
  • In de liefde tot God en onze naasten.

De alles doordringende en zekere macht echter is de liefde, en daar wijst Apostel Paulus in 1 Korintiërs 13 op. Als wij die in ons laten werken en ons daardoor laten leiden, dan is dat de mooiste gave van de Geest, want de liefde houdt nooit op.

Met hartelijke groeten,

Wilhelm Leber

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]