Woord van de maand

Vrede – fundament van het geloof

Juni 2008

Voor diensten zoek ik in de Bijbel graag naar een bijzonder woord. Daarbij viel mijn oog eens op een plaats in het boek Daniël, waar hij een visioen had. Hij zag een man en hoorde een stem: „Toen raakte hij, die eruitzag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei: Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!”

Hebben wij ook niet een keer zoiets meegemaakt? Onze hemelse Vader raakt onze harten aan en wij openen ons voor wat ons aangeboden wordt. Dan gaat het verder: wanneer wij in ons hart aangeraakt zijn, Gods liefde voelen en waarnemen, dat Hij dichtbij is, dan geeft ons dat kracht. Hij sterkt ons. Dan staat er verder in dat woord: „Wees niet bang, geliefde man!” Wij moeten ons niet ongerust maken, want wij zijn in de hand van onze hemelse Vader. En, God heeft ons lief. Wanneer wij belast zijn, wanneer wij iets moeten doormaken, wat niet in onze plannen past, dan vergeten we vaak, dat onze hemelse Vader ons liefheeft.

Vervolgens zegt dat woord: Vrede zij met u! Dat is wel heel waardevol, want wij leven in een wereld vol van onvrede, in een wereld waarin veel verschillende meningen rondgaan. Daarom is het zo belangrijk, dat wij in de hand van onze hemelse Vader zijn en vrede hebben.

Aan deze vrede is de wens verbonden, sterk te mogen zijn in het geloof. Dat zal ons in de toekomst ten deel vallen. Wij willen een sterk geloof hebben en een vaste hoop op de dag van de Heer – niet daarop wachten, alsof die dag pas over 100 jaar zal komen, maar alsof het vandaag of morgen zal zijn, dat de Heer komt. Daarbij willen wij actief zijn in de gemeente, willen het werk van de broeders ondersteunen en daarmee het werk van onze hemelse Vader. Dat is mijn wens, dat wij in elke dienst, bij elk gezinsbezoek gesterkt worden en deze kracht in de toekomst kunnen bewaren tot op de Dag des Heren – dan zullen wij voor eeuwig bij de Heer zijn.

Laten we nooit vergeten, dat we om te beginnen ons moeten laten aanraken door het woord van onze hemelse Vader, we ervaren dan  Zijn nabijheid. Dan worden we ook gesterkt en weten dat Hij ons liefheeft! Dat geeft vrede, sterkt het geloof en de hoop – en die leiden ons naar het doel!      

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]