Woord van de maand

De goede Herder

Februari 2008

In de gelijkenis van het zoekgeraakte schaap heeft de Heer Jezus in heel indringende en mooie woorden aangegeven, hoe een goede herder handelt. Hij laat de 99 schapen daar, waar ze zijn, in hun gemeenschap, en keert zich heel bijzonder naar dat ene schaap, dat kwijt geraakt is. Hij onderneemt alles tot hij het vindt en draagt het dan op zijn schouder naar de kudde terug. Hij is er zo blij mee, dat hij zijn vrienden en buren met zijn vreugde aansteekt. – Dat is een beeld voor Gods liefde. De lieve God geeft niemand op, maar gaat iedereen afzonderlijk na! En dat is iets, wat ook wij ons moeten voornemen: ons keren naar diegene, die verloren lijkt, die aan de kant staat, die niet zo gemakkelijk bij de gemeenschap betrokken kan worden als anderen.

Het is geen eenvoudige opgave om diegenen na te gaan, die “zoekgeraakt” zijn, dus die zich afgezonderd hebben van de kudde, de gemeenschap van Gods kinderen; diegenen, die door een te kritische houding buiten de gemeenschap zijn komen te staan. Maar hoe fijn is het, wanneer men zich eens bedenkt, hoe men voor zo iemand een hulp en een zegen kan zijn; hoe men hen terug kan leiden, hen broederliefde en begrip tegemoet brengt en zich zo in goddelijke liefde openbaart. Dat zal hier en daar niet meteen de eerste keer gelukken.

Wanneer een schaap in een kudde zoekraakt en de herder niet precies weet, waar het gebleven is, gaat hij alle kanten op en kijkt waar het is. Het kan zijn, dat hij het niet direct vindt. – Dan zou men in de verleiding kunnen komen om het op te geven. Maar zo handelt een goede herder niet: hij zoekt net zo lang, tot hij het schaap gevonden heeft. Daar moet hij toch een beetje moeite voor doen! Hij moet daar naartoe gaan, waar het zoekgeraakte schaap is.

Dat geldt ook in overdrachtelijke zin: men kan niet zijn eigen weg gaan en menen dat het geen zin zou hebben om verder te zoeken. In het dagelijkse leven zegt men, dat je op hetzelfde niveau moet komen als dit “zoekgeraakte schaap”, daarheen, waar diegene is, die men zou willen aanspreken. Een gemeente, die dat doet, die zich bijzonder om diegenen bekommert, die aan de kant staan, die zich afgezonderd hebben, is een sterke gemeente! Daarin ligt een bijzondere zegen besloten.

Op het eerste gezicht lijkt het doen van de goede herder – volgens menselijke maatstaven – een beetje onrechtvaardig: de herder laat wel die 99 schapen alleen en keert zich naar dat ene, zoekgeraakte schaap! En die schapen, die altijd bij de herder waren gebleven, kregen niet die uitdrukkelijke zorg. Het is mijn diepe overtuiging, en dat is “de blijde boodschap”, dat men zich naar datgene toekeert, wat aan de kant staat, wat verloren lijkt. Daar moeten andere maatstaven aangelegd worden, als die wij in het dagelijkse leven gebruiken.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]