Woord van de maand

Kleine overwinningen

Oktober 2007

Toen Apostel Paulus de gemeente in Korinte  de overwinning van Christus op de dood en de hoop op onze opstanding voor ogen hield, besloot hij zijn uiteenzetting met de opmerking: “Maar laten we God danken , die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft”.

De overwinning op de dood, door het offer van Jezus, is uniek en kan niet worden herhaald.  Maar er zijn in ons geloofsleven ook “kleine overwinningen”.

De geschiedenis van onze Kerk getuigt dat er dergelijke overwinningen werden behaald  sinds het ogenblik waarop er weer Apostelen werkzaam zijn. Als een zondaar boete doet en Apostelen in de naam van Jezus zonden hebben vergeven, is dat een overwinning. Als een mens godskind wordt, is dat eveneens een overwinning. Wanneer een ongelovige gelovig wordt, wanneer een dwaas wijs wordt en daardoor toegang krijgt tot het koninkrijk van de hemel, zijn dat geweldige overwinningen! En wanneer sommigen bereid zijn om de Heer te dienen nadat ze dat eerder hadden afgewezen, hebben ook zij overwonnen. Als wij het zo bezien, dan zijn er in de achterliggende periode van ruim 150 jaar heel wat overwinningen behaald. Dat is niet de verdienste van ons mensen; wij moeten vaststellen dat de Heer dit tot stand heeft gebracht.

Ik zou graag zien dat er ook in de komende tijd zulke overwinningen worden behaald, dat ieder van ons “deel zal krijgen aan de goddelijke natuur”, zoals Apostel Petrus schrijft. Een aandeel in het goddelijk leven en wezen dat rijk is aan overwinningen -  wij hebben dit reeds gekregen door de wedergeboorte uit water en geest. De goddelijke natuur moet zich in ons ontvouwen en worden voltooid door Gods liefde uit te stralen, het aardse op de achtergrond te plaatsen, de vrede te bewaren… Die “kleine overwinningen” helpen ons daarbij.

Stellen we het nu mooier voor dan het is, kennen we geen nederlagen? Jazeker, van tijd tot tijd zijn er tegenslagen. De vorst van deze wereld gaat er vaak met de overwinning vandoor. Maar God kan maken dat wat eerst een nederlaag lijkt, op een overwinning uitloopt. Jozef beleed de Heer en hield zich ver van de zonde: “Hoe zou ik zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? “ sprak hij toen de vrouw van Potifar zich aan hem opdrong. Tenslotte kwam hij in de gevangenis terecht. Dat leek een bittere nederlaag. Maar de Heer keerde zijn lot en maakte deze nederlaag tot een glansrijke overwinning: de farao stelde  Jozef  aan als de machtigste man in Egypte. Wij moeten dus oppassen dat we niet overhaast oordelen. Veel wat ogenschijnlijk een nederlaag is, kan toch in een overwinning veranderen.

Ook al lijkt die nederlaag onherroepelijk, dan nog willen wij onze blik niet daarop richten, maar op de overwinning.   Luther beschrijft het in een psalm: “Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten der rechtvaardigen”. Nederlagen worden niet bejubeld, overwinningen wel. Wij zien veel wat goed, mooi en positief is als we dit voor ogen houden, als we ons de goddelijke zienswijze eigen maken. Wij willen ons altijd op de overwinning richten.

(Uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]