Woord van de maand

Behulpzaam en nuttig

September 2007

Ook gedurende de Babylonische gevangenschap keert God zich, de Heilige Israëls, tot Zijn volk, belooft het Zijn nabijheid en beleert het. Evenals in de oude tijd doet Hij dat ook heden. God beleert de Zijnen steeds: enerzijds door Zijn woord, anderzijds doordat Hij hen in menigerlei omstandigheden leidt.

Dat is ook altijd een les van God. Maar Hij laat Zijn volk daarbij niet op goed geluk lopen: Hij leidt en begeleidt het op de weg door Zijn Geest. Bij de profeet Jesaja staat, waar deze gedachten op gebaseerd zijn: „Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang.”

In ons geloofsleven ontdekken wij veel, dat nuttig voor ons is. Als eerste noem ik het gebed. Wat het bewerken kan, zien we bij Daniël, een grote bidder. Zijn gebed heeft veel in beweging gezet! Desondanks heeft het niet kunnen verhinderen, dat hij in de leeuwenkuil moest. – Bidden betekent dus niet, een klachtenvrij leven te kunnen leiden. Menigmaal moet men toch in de „leeuwenkuil”. – Maar de bewarende kracht van God was bij hem. Dat was het resultaat van zijn gebedsleven. Gebeden zijn altijd nuttig! Het tweede punt is de vreze des Heren. Die is altijd behulpzaam! Het welgevallen van de Heer rust op degenen die godvrezend zijn; zo’n gezindheid laat Gods zegen ervaren. Daarbij denk ik aan Jozef: hij was godvrezend en bewilligde niet in de zonde. Daarvoor moest hij weliswaar naar de gevangenis, maar de Heer is hem daar niet vergeten.

Laten we niet ophouden godvrezend te zijn, maar laten we daar van uit handelen en afstand nemen van de zonde. Een derde punt dat altijd helpt, is het geloof! Jezus heeft bij veel gelegenheden tegen de mensen gezegd: „Uw geloof heeft u geholpen.”  Laat ons daarom niet ophouden te geloven, zelfs niet wanneer het eens zwaar wordt, want weerstanden zijn er altijd. Wat een kracht van het geloof is, benadrukt de uitspraak van de Heer: met het geloof kan men bergen verplaatsen. Nauw verwant aan het geloof is het vertrouwen tot de Heer: „Werp derhalve uw vertrouwen niet weg”, staat er in de brief aan de Hebreeën, „hetwelk een grote beloning heeft.” In de Heer vertrouwen „investeren”  loont zich, dat levert altijd winst op. Laten we in alle situaties ons vertrouwen tot de Heer bewijzen en nooit weggooien. Dat is beslist niet gemakkelijk, als zich zware aanvechtingen en grote zorgen voordoen. Maar kunnen wij niet juist dan ons vertrouwen werkelijk bewijzen?! Zolang het ons goed gaat zijn er geen moeilijkheden. Maar oh wee als er lasten gedragen moeten worden; dan wordt duidelijk of er vertrouwen aanwezig is.

Ik zou  nog een vijfde punt willen noemen: de Heer dienen. Apostel Paulus wijst daar uitdrukkelijk op: „Ébesef, dat voor de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.” Dit woord geldt voor ieder kind van God, allen moeten meewerken. Misschien ontstaat hier of daar de indruk „wat ik doe sowieso door niemand wordt waargenomen”. De broeders zouden kunnen denken: „het bezoek, dat we bij dat gezin gebracht hebben, heeft geen enkele uitwerking”. Toch geldt, dat, wanneer men de Heer dient, het helpt. Het resultaat zal men eens zien. Laten we daarom steeds weer de bereidheid hebben om de Heer te dienen, ook in kleinigheden. Het behoeven geen grote werken te zijn, want de Heer ziet het hart aan.

Alle aangevoerde punten leert de Heer ons – om het woord van de profeet Jesaja nog eens aan te halen. En wat Hij ons leert, dat is nuttig voor ons, hier en in alle eeuwigheid.

(uit een dienst van de Stamapostel)

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]