Woord van de maand

Hemelvaart en gemeenschap

Mei 2007

Het is opvallend, dat over Christus’ Hemelvaart in de Heilige Schrift niet zo veel geschreven staat als over andere belangrijke gebeurtenissen van het goddelijke verlossingsplan. Wij vinden slechts enkele vermeldingen. Voor zover echter de brieven van Apostel Paulus daarop ingaan, staan er daar mooie dingen over in. In de brief aan de Efeziërs staat bijvoorbeeld: “Hij [God] heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.” – Eerst ben je een beetje verbaasd als je dat leest. Hoezo zouden wij een “plaats in de hemelsferen” gekregen hebben? Hij, de Heer, is toch ten hemel opgevaren! Wij daarentegen, zijn hier en moeten ons aftobben met alle mogelijke dingen! Nee, hier is bedoeld: de hemel moet onze geestelijke standplaats zijn. Wij zijn weliswaar nog op de aarde, doch slechts als gasten. Ons eigenlijke vaderland, onze geestelijke standplaats, is in de hemel. En dienovereenkomstig willen wij ons voordoen, willen wij onze levensweg gaan. Het is mooi als van een gemeente kan worden gezegd: hier, in deze gemeenschap, is het zoals in de hemel!

Omdat wij opgewekt zijn en een plaats in de hemelsferen hebben, wachten wij ook op onze hemelvaart. Maar, hoe wachten wij?

De Hemelvaart van Christus bevat twee componenten: een werkopdracht en een hoop op de toekomst. Wat er gedaan moet worden heeft de Heer in dit verband zelf geformuleerd: “Jullie zullen van Mij getuigen.” De Evangelist Lucas heeft ons ook de verdere geschiedenis van de Hemelvaart doorgegeven: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?” – Ik wil het nog een beetje sterker zeggen: wat staan jullie daar nou werkeloos rond te hangen? Ga toch liever aan het werk!

Menigmaal vergaat het ons ook zo, dat wij zo in gedachten verzonken zijn, dat wij niets doen. Laten we aan het werk gaan. Slechts aan het bezig zijn is zegen verbonden! Wij moeten ons door de Heilige Geest laten leiden wanneer wij proberen om een getuige te zijn in onze omgeving. Dat is uit de aard der zaak met activiteit verbonden.

Wat staan wij dus werkeloos rond te hangen en beperken ons tot het kijken naar de hemel? Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen! Dat is onze vreugde, dat is ook ons geluk, dat is, wat wij iedere dag opnieuw verwachten. Moge het zo zijn, dat ook op ons van toepassing is wat van de jongeren gemeld wordt, toen zij de Hemelvaart beleefd hadden: zij brachten Hem hulde en keerden “in grote vreugde” terug naar Jeruzalem. Zij waren voortdurend in de tempel en loofden God. – Wij kunnen niet altijd in Gods huis zijn, dat gaat niet. Maar onze geestelijke standplaats moet steeds bij de Heer zijn, of, zoals ik hierboven reeds Apostel Paulus citeerde: in de hemel, dus altijd in gemeenschap met de drie-enige God. Met zo’n instelling zullen wij de dag beleven waarop het woord aan de Efeziërs - door onze hemelvaart - helemaal in vervulling gaat. Ik hoop dat wij dan allen kunnen worden aangenomen.

(uit een dienst van de Stamapostel)