Vorige uitgaven

Geloof en hoop - onlosmakelijk met elkaar verbonden!

(Maart 2014) Geloof en hoop horen bij elkaar, beide eigenschappen horen bij het christen zijn. Een christen kan niet zonder hoop zijn. Waar geloof is, ontstaat hoop. Geloof is voor mij, kort samengevat, de wetenschap dat God almachtig is en dat God liefde is.... [meer...]

Nog een rondje?

(Februari 2014) Het begroetingswoord van het pinksterfeest 2013, dat stamapostel Leber uit de volheid van zijn ambt gaf, luidde: „Je Redder komt!“ (Lutherse vertaling: Zie uw heil komt). Deze belofte vergezelt ons sindsdien elke dag. Nu zijn er sinds Pinksteren... [meer...]

Jezus Christus is aan boord

(Januari 2014) Geliefde broeders en zusters, Aan het begin van een nieuw jaar vragen wij ons af wat het zal brengen, of er geluk of leed in opgesloten ligt. Voor ons is echter ook de vraag: wat brengt het nieuwe jaar met betrekking tot ons geloof? Wij mogen erop... [meer...]

Voorbereid zijn

(December 2013) We bereiden ons nu in de adventstijd voor op het Kerstfeest, dus op het feest van het eerste komen van Jezus in nederigheid: Jezus werd als pasgeborene in een kribbe gelegd, er was niet eens een bed voor Hem. Tegenwoordig worden huizen en woningen... [meer...]

Kenmerken van de kudde van Christus: luisteren, kennen, navolgen

(November 2013) Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden.  Dat is ook vandaag nog zo. Dat geldt voor het totale christendom en voor ons nieuw-apostolische christenen over de hele wereld. Afgemeten aan het aantal mensen zijn... [meer...]

Troost in het Heilig Avondmaal

(Oktober 2013) Na de zondenvergeving horen we de zin: “De vrede van de Opgestane zij met u!“ Is er een mooier woord van troost? Hoeveel troost bevatten deze vriendelijke woorden van vrede! Troost uit de zekerheid dat de Opgestane overwinnaar is over zonde, hel en... [meer...]

Teleurgesteld

(September 2013) Op dezelfde dag waarop de vrouwen het lege graf hadden gevonden en de boodschap van de engelen over de opstanding van Jezus Christus aan de leerlingen brachten, gingen twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorpje, dat twee uur lopen van... [meer...]

Het geloof liefhebben

(Augustus 2013) Het motto van de jeugddag in Berlijn-Lichtenberg heeft me aangesproken: “Het geloof liefhebben, het geloof leven, het geloof delen.” Waarbij ik moet zeggen: in het bijzonder het eerste, het geloof liefhebben, heeft me ontroerd. Wat betekent dat: het... [meer...]

De Vader verheerlijken

(Juli 2013) In het Hogepriesterlijke Gebed bidt Jezus tot zijn Vader: „Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.“ (Johannes 17:4). Dat is eigenlijk de samenvatting van het leven van Jezus Christus. Jezus... [meer...]

De Heer houdt zich aan degene die zich ook aan Hem houdt

(Juni 2013) De profeet Jeremia ontving eens een woord van de Heer: “Hierop sprak de Heer aldus: Is het, dat gij u aan Mij houdt, zo zal Ik Mij aan u houden”(Jer. 15: 19, Lutherse vertaling). Deze woorden zijn afkomstig uit de klacht van Jeremia, waarin hij zich... [meer...]

De raad van de dokter

(Mei 2013) Wie heeft nog nooit de dokter horen zeggen: “U zou meer naar uw lichaam moeten luisteren.” Dit advies is gemakkelijk te begrijpen: het gaat erom dat we alleen dat doen wat goed  is voor ons lichaam, waarbij we ons goed voelen en wat nut... [meer...]

Heilig Avondmaal – het midden van de gemeente

(April 2013) Wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, verkondigen we het offer van Christus. Tegenwoordig hecht men immers veel waarde aan moraal en ethiek. Maar helaas wil men alles op dit niveau onderbrengen: “Je moet iets goeds doen, je moet steeds een beter... [meer...]

Woord van de maand

Christus belijden

(Augustus 2020) Er zijn veel redenen om de dienst te bezoeken: de wens Gods nabijheid te ervaren, Zijn woord te... [meer...]