Vorige uitgaven

De wapenen van de Heilige Geest

(Juni 2014) Wij vieren het pinksterfeest ter gedachtenis aan de dag waarop God de Heilige Geest op de gelovigen in Jeruzalem heeft afgedragen. Daarbij spreken wij graag van „de geboortedag van de kerk van Christus“ en van een feest van vreugde omdat de Heilige... [meer...]

Op God hopen

(Mei 2014) In de psalmen staan vaak woorden die ervan getuigen dat het de psalmist niet goed gaat. Hij heeft grote zorgen, hij is bedroefd en spreekt tot God: „Waarom hebt U mij vergeten? Waarom moet ik zo verdrietig zijn?“ Dagelijks zouden zijn vijanden... [meer...]

Ik ben het! Vrees niet!

(April 2014) In de nacht na de spijziging van de vijfduizend, zo staat in de Schrift, waren de leerlingen alleen in de boot, midden op het meer. Jezus had hen bevolen naar de andere oever te varen. Hij was een berg opgegaan, om te bidden. Het schip bevond zich... [meer...]

Geloof en hoop - onlosmakelijk met elkaar verbonden!

(Maart 2014) Geloof en hoop horen bij elkaar, beide eigenschappen horen bij het christen zijn. Een christen kan niet zonder hoop zijn. Waar geloof is, ontstaat hoop. Geloof is voor mij, kort samengevat, de wetenschap dat God almachtig is en dat God liefde is.... [meer...]

Nog een rondje?

(Februari 2014) Het begroetingswoord van het pinksterfeest 2013, dat stamapostel Leber uit de volheid van zijn ambt gaf, luidde: „Je Redder komt!“ (Lutherse vertaling: Zie uw heil komt). Deze belofte vergezelt ons sindsdien elke dag. Nu zijn er sinds Pinksteren... [meer...]

Jezus Christus is aan boord

(Januari 2014) Geliefde broeders en zusters, Aan het begin van een nieuw jaar vragen wij ons af wat het zal brengen, of er geluk of leed in opgesloten ligt. Voor ons is echter ook de vraag: wat brengt het nieuwe jaar met betrekking tot ons geloof? Wij mogen erop... [meer...]

Voorbereid zijn

(December 2013) We bereiden ons nu in de adventstijd voor op het Kerstfeest, dus op het feest van het eerste komen van Jezus in nederigheid: Jezus werd als pasgeborene in een kribbe gelegd, er was niet eens een bed voor Hem. Tegenwoordig worden huizen en woningen... [meer...]

Kenmerken van de kudde van Christus: luisteren, kennen, navolgen

(November 2013) Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden.  Dat is ook vandaag nog zo. Dat geldt voor het totale christendom en voor ons nieuw-apostolische christenen over de hele wereld. Afgemeten aan het aantal mensen zijn... [meer...]

Troost in het Heilig Avondmaal

(Oktober 2013) Na de zondenvergeving horen we de zin: “De vrede van de Opgestane zij met u!“ Is er een mooier woord van troost? Hoeveel troost bevatten deze vriendelijke woorden van vrede! Troost uit de zekerheid dat de Opgestane overwinnaar is over zonde, hel en... [meer...]

Teleurgesteld

(September 2013) Op dezelfde dag waarop de vrouwen het lege graf hadden gevonden en de boodschap van de engelen over de opstanding van Jezus Christus aan de leerlingen brachten, gingen twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorpje, dat twee uur lopen van... [meer...]

Het geloof liefhebben

(Augustus 2013) Het motto van de jeugddag in Berlijn-Lichtenberg heeft me aangesproken: “Het geloof liefhebben, het geloof leven, het geloof delen.” Waarbij ik moet zeggen: in het bijzonder het eerste, het geloof liefhebben, heeft me ontroerd. Wat betekent dat: het... [meer...]

De Vader verheerlijken

(Juli 2013) In het Hogepriesterlijke Gebed bidt Jezus tot zijn Vader: „Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.“ (Johannes 17:4). Dat is eigenlijk de samenvatting van het leven van Jezus Christus. Jezus... [meer...]