Vorige uitgaven

De Vader verheerlijken

(Juli 2013) In het Hogepriesterlijke Gebed bidt Jezus tot zijn Vader: „Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.“ (Johannes 17:4). Dat is eigenlijk de samenvatting van het leven van Jezus Christus. Jezus... [meer...]

De Heer houdt zich aan degene die zich ook aan Hem houdt

(Juni 2013) De profeet Jeremia ontving eens een woord van de Heer: “Hierop sprak de Heer aldus: Is het, dat gij u aan Mij houdt, zo zal Ik Mij aan u houden”(Jer. 15: 19, Lutherse vertaling). Deze woorden zijn afkomstig uit de klacht van Jeremia, waarin hij zich... [meer...]

De raad van de dokter

(Mei 2013) Wie heeft nog nooit de dokter horen zeggen: “U zou meer naar uw lichaam moeten luisteren.” Dit advies is gemakkelijk te begrijpen: het gaat erom dat we alleen dat doen wat goed  is voor ons lichaam, waarbij we ons goed voelen en wat nut... [meer...]

Heilig Avondmaal – het midden van de gemeente

(April 2013) Wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, verkondigen we het offer van Christus. Tegenwoordig hecht men immers veel waarde aan moraal en ethiek. Maar helaas wil men alles op dit niveau onderbrengen: “Je moet iets goeds doen, je moet steeds een beter... [meer...]

Ontzet en opgetogen

(Maart 2013) Ik zou eens terug willen blikken op het gebeuren rondom Goede Vrijdag en Pasen. Het raakt onze harten telkens opnieuw wanneer we ons bezighouden met de paasgeschiedenis en de gebeurtenissen die destijds plaatsvonden. Je kan je een beetje verplaatsen... [meer...]

Doe moeite voor voedsel

(Februari 2013) Ik wil op een woord wijzen, dat me de laatste tijd heel erg beziggehouden heeft. Dit woord van Jezus luidt: “U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u... [meer...]

Jaar van de belijdenis

(Januari 2013) Mijn geliefde broeders en zusters, Het jaar 2013 is een jubileumjaar. De profetische roeping van apostelen, 150 jaar geleden, die door de apostelen van de Katholiek-Apostolische Kerk niet werd erkend, geldt als de geboorte van de Nieuw-Apostolische... [meer...]

Kerst – een onbegrensd vertrouwen op God

(December 2012) Er is veel glans verbonden aan Kerst – wat gebeurt er dan toch veel! De warenhuizen zijn overvol. Overal lichten. In contrast met deze drukte raakt de geschiedenis van Kerst ons steeds weer. Wat daarover werd geschreven, is diepgaand en belangrijk... [meer...]

Een troostwoord

(November 2012) Vaak kom ik in gemeenten, waar ik – zonder details te kennen – voel dat er veel lasten en zorgen aanwezig zijn. In verband hiermee heb ik  een woord gelezen, dat ik heel mooi en troostrijk vind. Het staat in een brief van apostel Paulus aan de... [meer...]

Dank God voor alles. Altijd.

(Oktober 2012) “Dank God de Vader altijd voor alles.” Zo zegt apostel Paulus het in zijn brief aan de Efeziërs. Dat is in mijn ogen een levenshouding: de dankbaarheid mag zich niet beperken tot bepaalde gebeurtenissen en ogenblikken waarin alles goed gaat, ze mag... [meer...]

Ik wil de Heer zien!

(September 2012) Wanneer we in de Heilige Schrift lezen dan moeten we constateren dat we bij gebeurtenissen en Bijbelteksten die ons bekend zijn, steeds weer nieuwe aspecten ontdekken en daaruit nieuwe inzichten kunnen krijgen. Tot de bekende Bijbelse... [meer...]

Het komt er op aan, trouw te blijven tot het laatst

(Augustus 2012) Vanuit de woestijn Paran zond Mozes twaalf boodschappers uit naar het land Kanaän, om een indruk te krijgen van het beloofde land. Onder hen was ook Kaleb. Over Kaleb zei God later: „….Mijn knecht Kaleb, omdat Hij mij trouw nagevolgd is, zal Ik in... [meer...]