Vorige uitgaven

Gods woord

(April 1999) Gods woord bevat grote kracht: wie het hoort en ter harte neemt, wordt verkwikt en gesterkt, zodat hij stap voor stap in geloof kan voortgaan, Dat beleefde de profeet Ezechiël al, want hij bekende: "En toen Hij zo tot mij sprak, werd ik weer... [meer...]

Vermeerdering

(Maart 1999) Vermeerdering betekent dat een aantal of hoeveelheid toeneemt. In de Handelingen der Apostelen staat te lezen: "En het woord Gods wies en vermeerderde zich." (Handelingen 12:24). Omdat de Apostelen van toen het woord op steeds bredere basis... [meer...]

Steeds hetzelfde?

(Februari 1999) Een jonge man, die het in zijn beroep al aardig ver had geschopt, zei tegen zijn ouders: "Ik bezoek voortaan de diensten, maar niet elke dienst. Ik heb er vrede mee om eens in de twee à drie weken te komen. Uiteindelijk hoor je toch steeds... [meer...]

Een gezegend nieuw jaar

(Januari 1999) Inmiddels hebben we de drempel van het jaar 1999 overschreden. Niemand kon de overgang van het oude naar het nieuwe jaar tegenhouden. De tijd staat niet stil. Op de vraag "Hoe zal alles zich verder ontwikkelen?" kan niemand van ons een afdoende... [meer...]

God werd mens

(December 1998) Met kerst gedenken wij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is heel fijn dat er een dag is die ons daaraan herinnert. Belangrijker is dat door Jezus Christus, God mens werd en dat door Zijn offer aan het kruis de mogelijkheid werd geschapen om de... [meer...]

In de eerste plaats kennis

(November 1998) God en Jezus Christus kennen is de sleutel tot genade en vrede. Apostel Petrus heeft in zijn tweede brief die in de Heilige Schrift staat, daar reeds op gewezen toen hij de wens uitsprak: "Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van... [meer...]

Belijdenis der hoop

(Oktober 1998) "En laat ons vasthouden aan de belijdenis der hoop, en niet wankelen, want hij is getrouw die het beloofd heeft" (Hebreeën 10:23). Wat is de belijdenis van onze hoop, waar streven wij naar? Naar de verlossing door het offer van Jezus Christus en... [meer...]

Gevaren van onze tijd

(September 1998) We leven in de tijd van de voleinding van het werk Gods en weten dat de Heer de uitverkorenen weldra zal uitredden, die dag en nacht tot Hem roepen: "Heer Jezus, kom!" De Zoon Gods heeft over de tijd voor Zijn wederkomen in alle duidelijkheid gezegd... [meer...]

Licht en leven

(Augustus 1998) Licht en leven zijn onscheidbaar met elkaar verbonden. Beide hebben hun oorsprong in God. Nadat God de aarde uit de oertoestand had gelicht, sprak de eeuwige Schepper: "Er worde licht" (Genesis 1:3). Daarmee begon de schepping, het hoogtepunt was de... [meer...]

In de Heer zijn

(Juli 1998) Om in de Heer te kunnen zijn: met andere woorden geest en wezen van Christus aan te nemen, moet men zich aan Gods woord houden. Apostel Johannes noemt dit als absolute voorwaarde en voegt er aan toe: "...in dezulken is waarlijk de liefde Gods... [meer...]

Werken van het geloof

(Juni 1998) De verwijzing van Apostel Jacobus dat het geloof zonder werken net zo dood is als een lichaam zonder geest (vgl. Jacobus 2:26), heeft voor ons geloofsleven een bijzondere betekenis. Want hoe onstaat ons geloof? Het is niet alleen maar een... [meer...]

Zegen uit de hemel

(Mei 1998) De bron van alle zegen is God. Daar is geen twijfel over mogelijk en waarachtig gezegend wordt diegene die als kind van God in zijn geloofsleven geestelijke rijkdom heeft verworven. Dit bezit is niet vergankelijk, maar blijft tot in alle eeuwigheid.... [meer...]