Vorige uitgaven

Krachtbonnen van God

(Februari 2000) De krachtbronnen van God zijn onuitputtelijk, veelvoudig en in haar uitwerkingen onmetelijk. Uit hun vloeit naar ons het vermogen toe om de waarheid van de blijde boodschap van Christus te erkennen, de levensvorst Jezus en zijn gezanten en de door... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2000) De overgang van 1999 naar 2000 is voor de mensen een gebeurtenis met een bijzonder karakter. Vele verklaringen daarvoor omgeven deze wisseling van eeuwen. Uit de overlevering komt naar voren dat men bijvoorbeeld het jaar 1000 als het begin van de... [meer...]

Op de vlucht

(December 1999) In zijn evangelie bericht Apostel Mattheüs niet alleen over de vreugde die in de hemel en op aarde over de geboorte van Jezus - de Heiland en Verlosser - heerste, maar ook over het in groot gevaar zijn van het leven van de Nieuwgeborene. Koning... [meer...]

Geloven helpt

(November 1999) "Uw geloof heeft u geholpen!" Deze woorden sprak de Heer Jezus eenmaal tot de vrouw die Zijn voeten zalfde (vgl. Lukas 7:50). Ook vandaag geldt: geloven helpt - steeds weer en op velerlei wijze. Wanneer het verstand het verder niet meer weet, begint... [meer...]

Zegen reikt verder

(Oktober 1999) De Heer zegent! Het moet voor ons wel duidelijk zijn dat Gods zegen niet altijd vermeerdering van aardse goederen, gezondheid, geluk en vervulling van alle wensen betekent. Zeker, het is mooi om ook in dit opzicht gezegend te worden. Wij moeten er... [meer...]

Vrede zij met U

(September 1999) De positie van godskinderen kenmerkt zich door een bijzondere vrede. Het is die vrede die Jezus Christus al reeds de Zijnen tegemoet bracht toen Hij na Zijn opstanding in de kring van Zijn jongeren trad met de groet: "Vrede zij met u!" In Zijn... [meer...]

Goddelijke geschenken

(Augustus 1999) In zijn brief aan de Romeinen schreef Apostel Paulus dat God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven (Romeinen 8:32). Daarmee heeft Hij alles gedaan wat tot verlossing en tot heil van de mensen nodig is. En de Heer... [meer...]

Verblijdt u!

(Juli 1999) Ofschoon niet alles wat wij doormaken meteen aanleiding tot vreugde geeft, willen we toch de oproep ter harte nemen die Apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs doet: "Verblijdt u!" (vgl. 2 Korinthiërs 13:11) . Er zijn zo veel dingen waarover... [meer...]

Goddelijke spijs

(Juni 1999) Ooit gaf God de profeet Ezechiël de opdracht om aan de Israëlieten het woord en de wil van de Heer te verkondigen. Daartoe gaf de Almachtige aan Zijn dienaar de aanwijzing om voor die tijd zijn mond te openen en een boek "van buiten en van binnen... [meer...]

Jezus liefhebben

(Mei 1999) De Heer Jezus heeft een wisselwerking genoemd die men moet onderkennen: wanneer men Hem liefheeft, dan houdt men Zijn geboden en men houdt zich daaraan omdat men Hem liefheeft. Het grote aantal geboden en wetten dat aan het eerste verbondsvolk... [meer...]

Gods woord

(April 1999) Gods woord bevat grote kracht: wie het hoort en ter harte neemt, wordt verkwikt en gesterkt, zodat hij stap voor stap in geloof kan voortgaan, Dat beleefde de profeet Ezechiël al, want hij bekende: "En toen Hij zo tot mij sprak, werd ik weer... [meer...]

Vermeerdering

(Maart 1999) Vermeerdering betekent dat een aantal of hoeveelheid toeneemt. In de Handelingen der Apostelen staat te lezen: "En het woord Gods wies en vermeerderde zich." (Handelingen 12:24). Omdat de Apostelen van toen het woord op steeds bredere basis... [meer...]