Vorige uitgaven

Goddelijke geschenken

(Augustus 1999) In zijn brief aan de Romeinen schreef Apostel Paulus dat God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven (Romeinen 8:32). Daarmee heeft Hij alles gedaan wat tot verlossing en tot heil van de mensen nodig is. En de Heer... [meer...]

Verblijdt u!

(Juli 1999) Ofschoon niet alles wat wij doormaken meteen aanleiding tot vreugde geeft, willen we toch de oproep ter harte nemen die Apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs doet: "Verblijdt u!" (vgl. 2 Korinthiërs 13:11) . Er zijn zo veel dingen waarover... [meer...]

Goddelijke spijs

(Juni 1999) Ooit gaf God de profeet Ezechiël de opdracht om aan de Israëlieten het woord en de wil van de Heer te verkondigen. Daartoe gaf de Almachtige aan Zijn dienaar de aanwijzing om voor die tijd zijn mond te openen en een boek "van buiten en van binnen... [meer...]

Jezus liefhebben

(Mei 1999) De Heer Jezus heeft een wisselwerking genoemd die men moet onderkennen: wanneer men Hem liefheeft, dan houdt men Zijn geboden en men houdt zich daaraan omdat men Hem liefheeft. Het grote aantal geboden en wetten dat aan het eerste verbondsvolk... [meer...]

Gods woord

(April 1999) Gods woord bevat grote kracht: wie het hoort en ter harte neemt, wordt verkwikt en gesterkt, zodat hij stap voor stap in geloof kan voortgaan, Dat beleefde de profeet Ezechiël al, want hij bekende: "En toen Hij zo tot mij sprak, werd ik weer... [meer...]

Vermeerdering

(Maart 1999) Vermeerdering betekent dat een aantal of hoeveelheid toeneemt. In de Handelingen der Apostelen staat te lezen: "En het woord Gods wies en vermeerderde zich." (Handelingen 12:24). Omdat de Apostelen van toen het woord op steeds bredere basis... [meer...]

Steeds hetzelfde?

(Februari 1999) Een jonge man, die het in zijn beroep al aardig ver had geschopt, zei tegen zijn ouders: "Ik bezoek voortaan de diensten, maar niet elke dienst. Ik heb er vrede mee om eens in de twee à drie weken te komen. Uiteindelijk hoor je toch steeds... [meer...]

Een gezegend nieuw jaar

(Januari 1999) Inmiddels hebben we de drempel van het jaar 1999 overschreden. Niemand kon de overgang van het oude naar het nieuwe jaar tegenhouden. De tijd staat niet stil. Op de vraag "Hoe zal alles zich verder ontwikkelen?" kan niemand van ons een afdoende... [meer...]

God werd mens

(December 1998) Met kerst gedenken wij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is heel fijn dat er een dag is die ons daaraan herinnert. Belangrijker is dat door Jezus Christus, God mens werd en dat door Zijn offer aan het kruis de mogelijkheid werd geschapen om de... [meer...]

In de eerste plaats kennis

(November 1998) God en Jezus Christus kennen is de sleutel tot genade en vrede. Apostel Petrus heeft in zijn tweede brief die in de Heilige Schrift staat, daar reeds op gewezen toen hij de wens uitsprak: "Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van... [meer...]

Belijdenis der hoop

(Oktober 1998) "En laat ons vasthouden aan de belijdenis der hoop, en niet wankelen, want hij is getrouw die het beloofd heeft" (Hebreeën 10:23). Wat is de belijdenis van onze hoop, waar streven wij naar? Naar de verlossing door het offer van Jezus Christus en... [meer...]

Gevaren van onze tijd

(September 1998) We leven in de tijd van de voleinding van het werk Gods en weten dat de Heer de uitverkorenen weldra zal uitredden, die dag en nacht tot Hem roepen: "Heer Jezus, kom!" De Zoon Gods heeft over de tijd voor Zijn wederkomen in alle duidelijkheid gezegd... [meer...]

Woord van de maand

Christus maakt vrij!

(Januari 2020) Geliefde broeders en zusters, Hopelijk kunt u terugkijken op een goed jaar! Het is mijn wens dat u... [meer...]