Vorige uitgaven

Slechts een stil suizen

(Juni 2001) Menigeen zou wensen dat God met donder en bliksem zou ingrijpen om orde te scheppen in de chaos van deze wereld om de mensen weer eens te laten zien wie de Heer van de schepping is. Dit is echter niet Zijn bedoeling; Zijn voleindingswerk brengt Hij... [meer...]

Het geloof verdedigen

(Mei 2001) Zonder te geloven in Gods almacht en in de verlossingsdaad van Jezus Christus is het onmogelijk om in de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon te komen. Vandaar dat het erom gaat om in alle omstandigheden van het leven het geloof te bewaren. Wie... [meer...]

Opstandingsleven

(April 2001) De met Zijn opstanding uit hel, dood en graf triomferende Zoon van God heeft voor Zijn hemelvaart aan Zijn Apostelen de volmacht en opdracht gegeven om op aarde met water en geest te dopen. De Heilige Geest verwekt bij de verzegeling in de mens een... [meer...]

Heer over doden en levenden

(Maart 2001) Wanneer Apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen vaststelt dat Christus is gestorven, "opdat Hij over doden en levenden Heer zij." (vgl. Romeinen 14:9), dan omschrijft de gezant van Jezus daarmee de volmacht die de Zoon van God met Zijn... [meer...]

De waardevolste parel

(Februari 2001) Het grootste wat een mens op aarde kan verkrijgen is het kindschap van God. De Heer Jezus vergeleek eenmaal het hemelrijk met een koopman die goede parelen zocht. Toen hij een bijzondere parel vond, ging hij heen en verkocht alles wat hij bezat en... [meer...]

Genade en vrede

(Januari 2001) Genade en vrede zijn gaven die God en Jezus Christus aan de mensen aanbieden. De bereidheid om genade en vrede aan te nemen, gaat uit van het besef dat men ze ook nodig heeft. Op deze samenhang heeft Apostel Petrus voortdurend gewezen (vgl. 2.... [meer...]

Kerstvreugde

(December 2000) Hoe gelukkig maakt het als vrede en vreugde hart en ziel verkwikken. Vooral in de tijd rond Kerstmis verlangen veel mensen daarnaar. We mogen echter niet over het hoofd zien dat tweederde van de mensheid zich niet verbonden voelt met het kerstfeest;... [meer...]

Het geloof versterken

(November 2000) In onze dagen, de tijd die voorafgaat aan de beloofde wederkomst van Christus, breidt het ongeloof zich uit, verdringt bijgeloof veelal de christelijke boodschap, worden de aanvechtingen gevaarlijker en groeit de twijfel. Niet zonder reden heeft de... [meer...]

Een tempel van God

(Oktober 2000) Zijn waarschuwing voor afgodendienst en omgang met ongelovigen bekrachtigde Apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korinthiërs met de verwijzing: "Gij toch zijt de tempel van de levende God." (vgl. 2 Korinthiërs 6:16). Dit woord slaat ook op de... [meer...]

De Heer keert bij ons in

(September 2000) In iedere dienst doet de Heer Jezus Zijn intrede in de harten van gelovige kinderen Gods. Hij komt als Helper, als Rechtvaardige, als een zegevierende Redder. De profeet Zacharias heeft Hem al lang voor de geboorte van Jezus beschreven: "Zie, uw... [meer...]

Wonderen in onze tijd

(Augustus 2000) Ook in onze tijd openbaart de Heer zich aan Zijn volk door wonderen. Maar om deze waar te nemen, heeft men godsvrucht nodig. Wie eerst tekenen wil zien en dan wil geloven, heeft de goddelijke rangorde niet goed begrepen. Degene die met... [meer...]

Christus te midden van Zijn gemeenten

(Juli 2000) Toen Apostel Johannes op het eiland Patmos de Openbaring ontving, werd hem ook een beeld getoond dat op de huidige tijd - de tijd van de voorspelde wederkomst van Christus - betrekking had. De Apostel zag "zeven gouden kandelaren, en in het midden... [meer...]