Vorige uitgaven

Elke goede gave

(Juni 2003) Elke goede gave komt van boven. Zelfs in de natuurlijke schepping zijn voorbeelden te over van deze goddelijke wet. Het zonlicht dat de aarde verlicht en verwarmt en daardoor aards leven mogelijk maakt, komt van boven, evenals de regen die de aarde... [meer...]

Beloften

(Mei 2003) In het boek van de beloften, de Heilige Schrift, staan wonderbaarlijke dingen opgetekend. De grootste belofte is en blijft de toezegging van Jezus om weder te komen en de Zijnen tot zich te nemen in de heerlijkheid. De Heer beloofde ook een... [meer...]

Goede Vrijdag

(April 2003) Niet de lijdende, maar de in triomf opgestane, opgevaren en wederkomende Christus vormt het middelpunt van het evangelie. Niettemin was overeenkomstig het heilsplan van God de gruwelijke dood aan het kruis noodzakelijk, opdat de overwinning over hel... [meer...]

Een kostbaar goed

(Maart 2003) Elk mens op aarde bezit een kostbaar goed: het leven dat hij van God heeft gekregen. Een nog veel hoger goed is dat je een kind van God bent, dat door de wedergeboorte uit water en Geest verkregen wordt. Deze genadegave moet bewaard en tegen alle... [meer...]

Reinigingsproces

(Februari 2003) Als een wijnstok uitgelezen vruchten moet voortbrengen, dan moet hij in het voorjaar gesnoeid worden. De wijnbouwer verwijdert dood hout, wilde scheuten en overtollige loten, om de kracht van de wijnstok te concentreren op díe ranken, die een rijke... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2003) Wanneer u dit leest, zijn er reeds enkele dagen van het nieuwe jaar verstreken. In de voor ons liggende tijd, waarvan de gebeurtenissen in wezenlijke zin nog voor ons verborgen zijn, is het echter van belang ons telkens weer te oriënteren en de... [meer...]

Ruimte voor de Heer

(December 2002) Toen Maria Jezus, haar eerste zoon, baarde, de beloofde Verlosser, wikkelde zij Hem in doeken en legde Hem in een kribbe "omdat er voor hen geen plaats was in de herberg" (vgl. Lukas 2:7). Wat een tragiek: de Zoon van God, de Koning aller koningen,... [meer...]

Roemen en vrolijk zijn

(November 2002) Wie Gods genade respecteert en aanneemt mag een vervuld, gelukkig en tevreden, ja een rijk leven leiden. Weliswaar blijven zorgen en lasten, verzoekingen en aanvechtingen, ziekte, leed en droefheid niet uit, maar Gods genade geeft steeds weer nieuwe... [meer...]

Maar gij zijt rijk

(Oktober 2002) "Ik weet uwe droefenis en uwe armoede - maar gij zijt rijk." (vgl. Openbaring 2:9). Op het eerste gezicht lijkt het alsof dit woord uit de Openbaringen zichzelf tegenspreekt. Hoezo is iemand rijk die in droefenis en armoede leeft? Maar als we die... [meer...]

Het waarachtige licht

(September 2002) Het licht is een van de grootste gaven van God; ja, God Zelf is het Licht. Het eerste scheppingswerk dat God volbracht was de schepping van het licht. En toen Jezus over de aarde ging zei Hij: "Ik ben het licht der wereld: wie Mij volgt zal niet in... [meer...]

Juist geleid

(Augustus 2002) De schrijver van de Spreuken maant: "Gedenk aan hem op al uwe wegen, zo zal hij u recht leiden." (Spreuken 3:6). God de Heer is die Autoriteit, Die wij vol eerbied in het geloof erkennen; door Hem laten wij ons vertrouwensvol leiden op al onze wegen... [meer...]

Wijsheid van boven

(Juli 2002) Salomo wist reeds dat waarachtige wijsheid alleen door de Heer kan worden geschonken: "Want de Heer geeft wijsheid en uit Zijn mond komt kennis en verstand."(Spreuken 2:6). Om deze te ontvangen, moet men godvrezend zijn. "De vreze des Heren is het... [meer...]