Vorige uitgaven

Ik weet uwe werken

(Juli 2004) Wanneer het mooie getuigenis, dat Apostel Johannes in opdracht van Jezus van de gemeente te Filadelfia gaf, ook op ons van toepassing is, mogen we blij, gelukkig en dankbaar zijn. "Ik weet uwe werken; zie, Ik heb voor u een deur geopend, en niemand... [meer...]

Welk een rijkdom!

(Juni 2004) Apostel Paulus heeft in zijn brief aan de Romeinen de tweevoudige dimensie van de goddelijke rijkdom beschreven: "O welk een diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods." (vgl. Romeinen 11:33). Waar komt deze wijsheid van de ziel... [meer...]

Verblijdt u!

(Mei 2004) Er gebeuren zó veel dingen in ons leven waarover wij ons op geen enkele manier kunnen verheugen. Wensen worden niet vervuld, hoop vervliegt, men leidt schipbreuk in zijn beroep, leeft in onvrede, het lichaam is ziek of men is bedroefd. Desondanks... [meer...]

Christus pleit voor ons

(April 2004) Wat zou Pasen zijn zonder het woord des Heren, zonder Gods genade, zonder de gemeenschap der gelovigen aan het heilige altaar? Een vrije dag, misschien ook - voor zover men nog weet, wat 2000 jaar geleden met Pasen gebeurde - een gedenkdag. Voor... [meer...]

Het is een kwade tijd

(Maart 2004) Toen Apostel Paulus in zijn brief de raad aan de Efeziërs gaf om de tijd verstandig te gebruiken, en er waarschuwend op wees dat het een kwade tijd was (vgl. Efeziërs 5:16), bedoelde hij daarmee geen oorlogen, epidemieën, onderdrukking, honger, nood... [meer...]

Vrij door Christus

(Februari 2004) Het is de wens van alle volkeren en van elk mens afzonderlijk om vrij te zijn van dwang en onderdrukking. Dat is begrijpelijk want wie zou in slavernij willen leven? Zich in vrijheid te kunnen bewegen, is van grote waarde in het menselijke leven.... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2004

(Januari 2004) Op dit moment schrijven wij het jaar 2004 en daarvan zijn reeds de eerste dagen verstreken. Wat zal in de loop van de volgende twaalf maanden op onze weg komen? Geen mens weet dat. Er zijn weliswaar mensen die het graag weten willen en zich daarom... [meer...]

Kerstvreugde

(December 2003) Hoe mooi is het wanneer men de kernpunten van het evangelie heeft bewaard en in een blij geloof daartoe staat: de menswording van de Zoon van God evenals Zijn verlossingsdaad en de beloofde wederkomst! Dat geeft vreugde, niet alleen bij het... [meer...]

Hulp van God

(November 2003) "Hilft er nicht zu jeder Frist, so hilft er doch, wenn ‘s nötig ist." De letterlijke vertaling van dit spreekwoord luidt: "Helpt Hij niet op elk ogenblik, toch helpt Hij wanneer het nodig is." Deze aloude wijsheid wordt telkens weer bewaarheid, want... [meer...]

Geloof aan het evangelie!

(Oktober 2003) Toen de Heer Jezus erover sprak dat de tijd vervuld en het rijk Gods nabij gekomen was, maande hij:  Doe boete en geloof aan het evangelie!" (vgl. Markus 1:15). Door deze uitspraak benadrukt de Zoon van God welke grote waarde Hij aan het geloof in... [meer...]

Gezocht en niet meer verlaten

(September 2003) De gezochte en niet meer verlaten stad, waarnaar in oude tijd de profeet Jesaja verwees (Jesaja 62:12), is een beeld van de gemeente die door Jezus is opgericht op de rots van het apostelambt. Daar staat het altaar van God, daar komt het heilige... [meer...]

Stralen van vreugde

(Augustus 2003) De psalmdichter David bekende reeds: "Wie op Hem zien, worden verkwikt" (lett.vert. uit het Duits: "... zullen stralen van vreugde"). (Psalm 34:6). Het komt er dus op neer, op te zien naar de Heer. Wie Hem kan zien in Zijn woord, in de werkzaamheid... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]