Vorige uitgaven

Geen zilver, geen goud – maar vrijheid!

(Juni 2007) Ik las in de Heilige Schrift een mooie gebeurtenis uit de tijd van de Heer Jezus: een jongen had een ernstige ziekte. Toen de Heer in die omgeving kwam, haalde de vader zijn zoon en toen ze dichter bij Jezus kwamen, viel de jongen op de grond en... [meer...]

Hemelvaart en gemeenschap

(Mei 2007) Het is opvallend, dat over Christus’ Hemelvaart in de Heilige Schrift niet zo veel geschreven staat als over andere belangrijke gebeurtenissen van het goddelijke verlossingsplan. Wij vinden slechts enkele vermeldingen. Voor zover echter de brieven... [meer...]

Paaszegen

(April 2007) De Heer is opgestaan! – “Christus leeft, en met Hem ook ik“ zo kunnen we in één van onze koorliederen lezen. De opstanding van Jezus, zoals deze in de Heilige Schrift wordt beschreven, stond in verband met verschillende gebeurtenissen die zich aan... [meer...]

Leven in het licht van de naderende dag

(Maart 2007) Wanneer de nacht ten einde loopt, dan breekt de dag aan. En voordat je het weet is het licht. Met dit beeld beschrijft Apostel Paulus in Romeinen het komen van de Heer: „De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.“ (Romeinen 13:12). Ik ben ervan... [meer...]

Voedsel voor onze ziel

(Februari 2007) We komen in de dienst om met de drie-enige God samen te zijn, genade te ontvangen, voedsel voor onze ziel tot ons te nemen en om Gods woord te horen. Daarvoor is het noodzakelijk, je niet door aardse dingen te laten afleiden. We willen ons... [meer...]

Groetwoord bij het nieuwe jaar

(Januari 2007) Geliefde broeders en zusters, Aan het begin van het nieuwe jaar wend ik mij tot u met hartelijke zegenwensen: het beste voor het nieuwe tijdsdeel. Tegelijkertijd dank ik u voor alle genegenheid en trouw. Onze hemelse Vader moge rijkelijk vergelden... [meer...]

„Zie, ik kom haastig!“

(December 2006) In de Openbaring van Johannes staat er een zin die meerdere facetten in zich draagt en die op een directe wijze naar de wederkomst van Jezus Christus wijst: “Zie, ik kom haastig, en mijn loon met mij, om ieder te geven gelijk zijne werken zullen... [meer...]

Het vuur van het evangelie

(November 2006) Jezus Christus heeft het „vuur van het evangelie“ aangestoken en Zijn Apostelen de opdracht gegeven om het vuur over de hele aarde te verspreiden. Dat is de reden, waarom dat vuur heden weer en nog steeds overal brandt. Waar wij dat vuur ervaren,... [meer...]

God loven en prijzen

(Oktober 2006) In de Psalmen is vaak sprake van loven. Ik denk aan het woord: “Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.” (Psalmen 103).  Wanneer kinderen op school goede resultaten behalen, dan zullen zij door hun ouders worden geprezen.... [meer...]

Duivelse strategie

(September 2006) Satan, de tegenstrever van het allereerste begin, bedient zich van een duivelse strategie. Dat toonde hij al in de hof van Eden. Daar kwam die gedachte openbaar door middel van de slang, die de duivel belichaamde: ‘Zou God wel gezegd hebben? Zou het... [meer...]

De muren van Jericho

(Augustus 2006) In de tijd van Mozes en Jozua was Jericho een versterkte stad, een regelrechte vesting. Toen kwamen de Israëlieten uit de woestijn, een volk, gedeeltelijk nomaden, zonder ook maar enige kennis van oorlogstactiek en -ervaring en wilde, ja moest de... [meer...]

Aarzel niet!

(Juli 2006) De Heilige Schrift bericht over de redding van Lot uit Sodom. Sodom was vanwege zijn zondigheid overeenkomstig Gods wil voorbestemd voor de ondergang. Twee engelen kwamen bij Lot en spoorden hem aan om de stad uit te vluchten. Lot moet in deze beide... [meer...]