Vorige uitgaven

Vrede – fundament van het geloof

(Juni 2008) Voor diensten zoek ik in de Bijbel graag naar een bijzonder woord. Daarbij viel mijn oog eens op een plaats in het boek Daniël, waar hij een visioen had. Hij zag een man en hoorde een stem: „Toen raakte hij, die eruitzag als een mens, mij nogmaals... [meer...]

Huis op de rots

(Mei 2008) De Heer heeft in Zijn bergprediking op twee typen mensen gewezen. De een neemt het woord aan en handelt ernaar – de ander hoort het woord ook, maar handelt er niet naar. De Heer gaf een illustratieve vergelijking tussen twee mannen, die beide een... [meer...]

Theologie

(April 2008) De laatste tijd duikt af en toe in onze bladen het begrip “theologie” op. Er wordt verwezen naar theologische inzichten en tevens worden getuigenissen die betrekking hebben op de leer theologisch geanalyseerd. Ik kan me voorstellen dat er zo nu en... [meer...]

Vernieuwing

(Maart 2008) Vernieuwing speelt in de natuur een bijzondere rol. ’s Winters is de natuur kaal en het leven lijkt te zijn gestorven. Maar in het voorjaar komt er een vernieuwing: dan ontwaakt alles tot nieuw leven. Vernieuwing is een continu proces, het gebeurt... [meer...]

De goede Herder

(Februari 2008) In de gelijkenis van het zoekgeraakte schaap heeft de Heer Jezus in heel indringende en mooie woorden aangegeven, hoe een goede herder handelt. Hij laat de 99 schapen daar, waar ze zijn, in hun gemeenschap, en keert zich heel bijzonder naar dat ene... [meer...]

Begroetingswoord bij het nieuwe jaar

(Januari 2008) Voor het nieuwe jaar wens ik u van harte het allerbeste en Gods rijke zegen toe! Moge ieder van ons op velerlei manieren voelen dat de Heer met ons is. Ik moedig u aan om met groot vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan. Onlangs las ik een aardig... [meer...]

Een besluit nemen

(December 2007) De heilige Schrift bericht, dat Jezus na Zijn geboorte in de tempel gebracht werd, waar de nieuwgeborene aan de Heer aangeboden moest worden. Zo schreef de wet van Mozes het voor. Onder het Joodse volk waren er enkelen, die dit ook zeer waardeerden.... [meer...]

Licht van de Geest

(November 2007) In de Bergrede heeft elke letter zijn waarde. De woorden van Jezus daarin zijn tijdloos. Zijn aanwijzingen waren tot het volk gericht, maar enkele golden bijzonder voor de jongeren van de Heer: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze... [meer...]

Kleine overwinningen

(Oktober 2007) Toen Apostel Paulus de gemeente in Korinte  de overwinning van Christus op de dood en de hoop op onze opstanding voor ogen hield, besloot hij zijn uiteenzetting met de opmerking: “Maar laten we God danken , die ons door Jezus Christus, onze... [meer...]

Behulpzaam en nuttig

(September 2007) Ook gedurende de Babylonische gevangenschap keert God zich, de Heilige Israëls, tot Zijn volk, belooft het Zijn nabijheid en beleert het. Evenals in de oude tijd doet Hij dat ook heden. God beleert de Zijnen steeds: enerzijds door Zijn woord,... [meer...]

De Heer weet alles!

(Augustus 2007) In het Oude Testament wordt menigmaal beschreven, dat de Heer naar de aarde afdaalde om bepaalde omstandigheden van iets dichterbij te bekijken. Er wordt gesproken over Sodom en Gomorra, waar de zonde was binnengedrongen en heerste. De Heer maakte... [meer...]

Troost door een woord uit de Psalmen

(Juli 2007) Als ik diegenen aanspreek die zorgen hebben, die moeilijke momenten moeten meemaken en naar goddelijke troost uitzien, dan wijs ik graag naar een woord uit de Psalmen: “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in... [meer...]