Vorige uitgaven

Voorbereid zijn

(December 2013) We bereiden ons nu in de adventstijd voor op het Kerstfeest, dus op het feest van het eerste komen van Jezus in nederigheid: Jezus werd als pasgeborene in een kribbe gelegd, er was niet eens een bed voor Hem. Tegenwoordig worden huizen en woningen... [meer...]

Kenmerken van de kudde van Christus: luisteren, kennen, navolgen

(November 2013) Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden.  Dat is ook vandaag nog zo. Dat geldt voor het totale christendom en voor ons nieuw-apostolische christenen over de hele wereld. Afgemeten aan het aantal mensen zijn... [meer...]

Troost in het Heilig Avondmaal

(Oktober 2013) Na de zondenvergeving horen we de zin: “De vrede van de Opgestane zij met u!“ Is er een mooier woord van troost? Hoeveel troost bevatten deze vriendelijke woorden van vrede! Troost uit de zekerheid dat de Opgestane overwinnaar is over zonde, hel en... [meer...]

Teleurgesteld

(September 2013) Op dezelfde dag waarop de vrouwen het lege graf hadden gevonden en de boodschap van de engelen over de opstanding van Jezus Christus aan de leerlingen brachten, gingen twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorpje, dat twee uur lopen van... [meer...]

Het geloof liefhebben

(Augustus 2013) Het motto van de jeugddag in Berlijn-Lichtenberg heeft me aangesproken: “Het geloof liefhebben, het geloof leven, het geloof delen.” Waarbij ik moet zeggen: in het bijzonder het eerste, het geloof liefhebben, heeft me ontroerd. Wat betekent dat: het... [meer...]

De Vader verheerlijken

(Juli 2013) In het Hogepriesterlijke Gebed bidt Jezus tot zijn Vader: „Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.“ (Johannes 17:4). Dat is eigenlijk de samenvatting van het leven van Jezus Christus. Jezus... [meer...]

De Heer houdt zich aan degene die zich ook aan Hem houdt

(Juni 2013) De profeet Jeremia ontving eens een woord van de Heer: “Hierop sprak de Heer aldus: Is het, dat gij u aan Mij houdt, zo zal Ik Mij aan u houden”(Jer. 15: 19, Lutherse vertaling). Deze woorden zijn afkomstig uit de klacht van Jeremia, waarin hij zich... [meer...]

De raad van de dokter

(Mei 2013) Wie heeft nog nooit de dokter horen zeggen: “U zou meer naar uw lichaam moeten luisteren.” Dit advies is gemakkelijk te begrijpen: het gaat erom dat we alleen dat doen wat goed  is voor ons lichaam, waarbij we ons goed voelen en wat nut... [meer...]

Heilig Avondmaal – het midden van de gemeente

(April 2013) Wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, verkondigen we het offer van Christus. Tegenwoordig hecht men immers veel waarde aan moraal en ethiek. Maar helaas wil men alles op dit niveau onderbrengen: “Je moet iets goeds doen, je moet steeds een beter... [meer...]

Ontzet en opgetogen

(Maart 2013) Ik zou eens terug willen blikken op het gebeuren rondom Goede Vrijdag en Pasen. Het raakt onze harten telkens opnieuw wanneer we ons bezighouden met de paasgeschiedenis en de gebeurtenissen die destijds plaatsvonden. Je kan je een beetje verplaatsen... [meer...]

Doe moeite voor voedsel

(Februari 2013) Ik wil op een woord wijzen, dat me de laatste tijd heel erg beziggehouden heeft. Dit woord van Jezus luidt: “U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u... [meer...]

Jaar van de belijdenis

(Januari 2013) Mijn geliefde broeders en zusters, Het jaar 2013 is een jubileumjaar. De profetische roeping van apostelen, 150 jaar geleden, die door de apostelen van de Katholiek-Apostolische Kerk niet werd erkend, geldt als de geboorte van de Nieuw-Apostolische... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]