Vorige uitgaven

Stil in God

(December 2011) Het jaar 2011, dat nu spoedig ten einde loopt, was een onrustig jaar. Er kwam steeds meer negatief nieuws. Aan de ene kant waren er natuurrampen, onder andere aardbevingen met deels zwaarwegende gevolgen, en aan de andere kant waren er ook... [meer...]

God bepaalt de oogsttijd

(November 2011) Apostel Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: „Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is (Galaten 6:9).” Daarbij liep het in deze gemeente in Galatië,... [meer...]

Vervuld van het Goddelijke

(Oktober 2011) De brief aan de Efeziërs bevat de wens, dat de Efeziërs vervuld zullen zijn “van heel de Goddelijke volheid”. Er is zoveel dat de mens kan vervullen: sportactiviteiten, politiek, carrière, maar ook zorgen en lasten. Maar onze blik is niet gericht op... [meer...]

Oefen u in vroomheid

(September 2011) In tegenstelling tot vandaag de dag was sport in de Bijbel geen thema. Sport werd in de tijd van Jezus alleen bedreven met als doel gehard te worden voor de oorlog of voor een vertoning  van verafgoding van heidense goden. Maar Apostel Paulus... [meer...]

Christus centraal stellen!

(Augustus 2011) Apostel Paulus schreef eens aan de Korintiërs: „En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.“ De Apostel maakt hier een... [meer...]

De liefde ondergaat men!

(Juli 2011) Toen Apostel Paulus zijn afscheidstoespraak voor de oudsten van Efeze hield, haalde hij tot slot een woord van de Heer aan: “ Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”. Aansluitend staat er, dat Paulus neerknielde en met alle aanwezigen bad; daarna was... [meer...]

Veranderingsprocessen

(Juni 2011) In een woord van Samuël aan koning Saul is sprake van de Heilige Geest, dé Geest, die op het pinksterfeest in Jeruzalem op de samengekomen discipelen kwam. Samuël had de opdracht om Saul tot koning te zalven. Daarna had de profeet de aanstaande... [meer...]

Herinneren – opwekken – levend houden

(Mei 2011) Wanneer we de brieven van de Apostelen in het Nieuwe Testament lezen, komen we tot de verbazingwekkende ontdekking, dat in de tijd van de eerste Apostelen al gesproken werd over het bewaren, levend houden en herinneren van belangrijke geloofswaarden... [meer...]

De Heer is werkelijk opgestaan!

(April 2011) Pasen is het feest van de opstanding. Nadat met de kruisdood en het ten grave leggen van Jezus ogenschijnlijk alles voorbij was, bracht paasmorgen de grote omwenteling. De boodschap “De Heer is werkelijk opgestaan!”, verspreidde zich razendsnel... [meer...]

Duidelijke beslissingen nemen

(Maart 2011) Jezus sprak er eens over, dat een rijk, dat het met zichzelf oneens is, niet zou kunnen bestaan. Daar zijn in de geschiedenis talrijke voorbeelden van. Hoeveel rijken en landen zijn al uiteengevallen omdat er verdeeldheid bestond vanwege het feit,... [meer...]

Overwinnen

(Februari 2011) Overwinnen is een onderwerp uit het boek Openbaring. In de zendbrief aan de zeven gemeenten worden aan degenen die overwinnen, geweldige beloften gedaan. De bekroning van al die beloften is de toezegging: „Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik... [meer...]

Het goede doen

(Januari 2011) Het jaar 2011 ligt voor ons. Ook in het nieuwe jaar stellen we ons vertrouwen op God en streven we er naar waardig te worden voor de wederkomst van Zijn Zoon. Het nieuwe jaar zou ik een motto mee willen geven, te weten: Laat ons het goede doen! Ik... [meer...]