Vorige uitgaven

Een besluit nemen

(December 2007) De heilige Schrift bericht, dat Jezus na Zijn geboorte in de tempel gebracht werd, waar de nieuwgeborene aan de Heer aangeboden moest worden. Zo schreef de wet van Mozes het voor. Onder het Joodse volk waren er enkelen, die dit ook zeer waardeerden.... [meer...]

Licht van de Geest

(November 2007) In de Bergrede heeft elke letter zijn waarde. De woorden van Jezus daarin zijn tijdloos. Zijn aanwijzingen waren tot het volk gericht, maar enkele golden bijzonder voor de jongeren van de Heer: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze... [meer...]

Kleine overwinningen

(Oktober 2007) Toen Apostel Paulus de gemeente in Korinte  de overwinning van Christus op de dood en de hoop op onze opstanding voor ogen hield, besloot hij zijn uiteenzetting met de opmerking: “Maar laten we God danken , die ons door Jezus Christus, onze... [meer...]

Behulpzaam en nuttig

(September 2007) Ook gedurende de Babylonische gevangenschap keert God zich, de Heilige Israëls, tot Zijn volk, belooft het Zijn nabijheid en beleert het. Evenals in de oude tijd doet Hij dat ook heden. God beleert de Zijnen steeds: enerzijds door Zijn woord,... [meer...]

De Heer weet alles!

(Augustus 2007) In het Oude Testament wordt menigmaal beschreven, dat de Heer naar de aarde afdaalde om bepaalde omstandigheden van iets dichterbij te bekijken. Er wordt gesproken over Sodom en Gomorra, waar de zonde was binnengedrongen en heerste. De Heer maakte... [meer...]

Troost door een woord uit de Psalmen

(Juli 2007) Als ik diegenen aanspreek die zorgen hebben, die moeilijke momenten moeten meemaken en naar goddelijke troost uitzien, dan wijs ik graag naar een woord uit de Psalmen: “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in... [meer...]

Geen zilver, geen goud – maar vrijheid!

(Juni 2007) Ik las in de Heilige Schrift een mooie gebeurtenis uit de tijd van de Heer Jezus: een jongen had een ernstige ziekte. Toen de Heer in die omgeving kwam, haalde de vader zijn zoon en toen ze dichter bij Jezus kwamen, viel de jongen op de grond en... [meer...]

Hemelvaart en gemeenschap

(Mei 2007) Het is opvallend, dat over Christus’ Hemelvaart in de Heilige Schrift niet zo veel geschreven staat als over andere belangrijke gebeurtenissen van het goddelijke verlossingsplan. Wij vinden slechts enkele vermeldingen. Voor zover echter de brieven... [meer...]

Paaszegen

(April 2007) De Heer is opgestaan! – “Christus leeft, en met Hem ook ik“ zo kunnen we in één van onze koorliederen lezen. De opstanding van Jezus, zoals deze in de Heilige Schrift wordt beschreven, stond in verband met verschillende gebeurtenissen die zich aan... [meer...]

Leven in het licht van de naderende dag

(Maart 2007) Wanneer de nacht ten einde loopt, dan breekt de dag aan. En voordat je het weet is het licht. Met dit beeld beschrijft Apostel Paulus in Romeinen het komen van de Heer: „De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.“ (Romeinen 13:12). Ik ben ervan... [meer...]

Voedsel voor onze ziel

(Februari 2007) We komen in de dienst om met de drie-enige God samen te zijn, genade te ontvangen, voedsel voor onze ziel tot ons te nemen en om Gods woord te horen. Daarvoor is het noodzakelijk, je niet door aardse dingen te laten afleiden. We willen ons... [meer...]

Groetwoord bij het nieuwe jaar

(Januari 2007) Geliefde broeders en zusters, Aan het begin van het nieuwe jaar wend ik mij tot u met hartelijke zegenwensen: het beste voor het nieuwe tijdsdeel. Tegelijkertijd dank ik u voor alle genegenheid en trouw. Onze hemelse Vader moge rijkelijk vergelden... [meer...]