Vorige uitgaven

„Zie, ik kom haastig!“

(December 2006) In de Openbaring van Johannes staat er een zin die meerdere facetten in zich draagt en die op een directe wijze naar de wederkomst van Jezus Christus wijst: “Zie, ik kom haastig, en mijn loon met mij, om ieder te geven gelijk zijne werken zullen... [meer...]

Het vuur van het evangelie

(November 2006) Jezus Christus heeft het „vuur van het evangelie“ aangestoken en Zijn Apostelen de opdracht gegeven om het vuur over de hele aarde te verspreiden. Dat is de reden, waarom dat vuur heden weer en nog steeds overal brandt. Waar wij dat vuur ervaren,... [meer...]

God loven en prijzen

(Oktober 2006) In de Psalmen is vaak sprake van loven. Ik denk aan het woord: “Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.” (Psalmen 103).  Wanneer kinderen op school goede resultaten behalen, dan zullen zij door hun ouders worden geprezen.... [meer...]

Duivelse strategie

(September 2006) Satan, de tegenstrever van het allereerste begin, bedient zich van een duivelse strategie. Dat toonde hij al in de hof van Eden. Daar kwam die gedachte openbaar door middel van de slang, die de duivel belichaamde: ‘Zou God wel gezegd hebben? Zou het... [meer...]

De muren van Jericho

(Augustus 2006) In de tijd van Mozes en Jozua was Jericho een versterkte stad, een regelrechte vesting. Toen kwamen de Israëlieten uit de woestijn, een volk, gedeeltelijk nomaden, zonder ook maar enige kennis van oorlogstactiek en -ervaring en wilde, ja moest de... [meer...]

Aarzel niet!

(Juli 2006) De Heilige Schrift bericht over de redding van Lot uit Sodom. Sodom was vanwege zijn zondigheid overeenkomstig Gods wil voorbestemd voor de ondergang. Twee engelen kwamen bij Lot en spoorden hem aan om de stad uit te vluchten. Lot moet in deze beide... [meer...]

Aan de gemeente

(Juni 2006) Apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven: “En alwat gij doet, doet dat van harte, als de Heer, en niet de mensen …; want gij dient de Heer Christus!” (Kolossers 3:23-24) De Apostel vat hiermee zijn betoog over het christelijke gezin samen,... [meer...]

Vertrouwen - weg ten zegen

(Mei 2006) Jaar na jaar wachten wij met onveranderd geduld op de wederkomst van Gods Zoon. Waarom zouden we daarin versagen? Daar is geen plausibele reden voor. De belofte van de Heer staat nog altijd overeind: Hij zal weerkomen om de Zijnen tot zich te nemen.... [meer...]

Wat is Uw werk?

(April 2006) In het laatste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes onderstreept de Heer nadrukkelijk de belofte van Zijn spoedige komen met de woorden: "Zie, Ik kom haastig, en Mijn loon met Mij, om ieder te geven gelijk zijn werken zullen zijn." (Openbaring... [meer...]

De wolk van getuigen

(Maart 2006) De brief aan de Hebreeën spreekt over een "wolk van getuigen" die wij rondom ons hebben (vgl. Hebreeën 12:1). Dat zijn degenen die al aan gene zijde zijn en hun aardse leven allang beëindigd hebben. Het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën... [meer...]

Gods werken

(Februari 2006) Eens werd aan de Heer de vraag gesteld: "Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods werken?" Men kan zich voorstellen, dat er verschillende verwachtingen bestonden over wat de Heer daarop zou antwoorden. Menigeen zocht misschien zelfbevestiging... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2006

(Januari 2006) Heden nemen wij waar dat wij in een zeer onrustige tijd leven. Dagelijks komen er nieuwe meldingen van ongelukken en zelfs catastrofes. Deze voorvallen laten ons niet onverschillig. En wij ervaren, dat het moeilijker wordt om tot rust te komen en... [meer...]