Vorige uitgaven

Het grootste geschenk

(December 2004) Zelfs wanneer er bij kerst geen enkel geschenk voor ons onder de kerstboom zou liggen, dan mogen wij toch blij zijn: God gaf ons het grootste denkbare geschenk: Zijn Zoon voor onze verlossing. Jezus Christus is mens geworden en heeft tot redding van... [meer...]

De eerste werken

(November 2004) De vermaning van de Heer aan de gemeente in Efeze "Doe boete en doe de eerste werken!" had een ernstige achtergrond (zie Openbaring 2:4-5). Voordien was in opdracht van Degene die Johannes de Openbaring dicteerde, tot de gemeente gezegd: "Maar Ik... [meer...]

Verootmoedigt u!

(Oktober 2004) Wie Gods Almacht gelovig erkent, die valt het niet zwaar deemoedig te zijn. Een dergelijke instelling bevalt de Heer; Hij schenkt de deemoedige genade. Apostel Petrus heeft dit onderstreept, toen hij de waarschuwing gaf: "Verootmoedigt u dan onder... [meer...]

Verstandig huishouden

(September 2004) In een huis, dat door wijsheid gebouwd en door verstand bevestigd wordt, vullen de kamers zich door inzicht, intelligentie en een verstandige huishouding, met een kostbare en liefelijke rijkdom (Spreuken 24:3-4). Deze levenservaring van koning... [meer...]

Vurig in de geest

(Augustus 2004) Als een vuur moet blijven branden, moet het voortdurend van nieuwe brandstof worden voorzien, anders gaat het uit. Naar de geest is het niet anders. Zonder de onafgebroken aanvoer van woord en genade zou de vlam van ons geloof doven; het vuur van... [meer...]

Ik weet uwe werken

(Juli 2004) Wanneer het mooie getuigenis, dat Apostel Johannes in opdracht van Jezus van de gemeente te Filadelfia gaf, ook op ons van toepassing is, mogen we blij, gelukkig en dankbaar zijn. "Ik weet uwe werken; zie, Ik heb voor u een deur geopend, en niemand... [meer...]

Welk een rijkdom!

(Juni 2004) Apostel Paulus heeft in zijn brief aan de Romeinen de tweevoudige dimensie van de goddelijke rijkdom beschreven: "O welk een diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods." (vgl. Romeinen 11:33). Waar komt deze wijsheid van de ziel... [meer...]

Verblijdt u!

(Mei 2004) Er gebeuren zó veel dingen in ons leven waarover wij ons op geen enkele manier kunnen verheugen. Wensen worden niet vervuld, hoop vervliegt, men leidt schipbreuk in zijn beroep, leeft in onvrede, het lichaam is ziek of men is bedroefd. Desondanks... [meer...]

Christus pleit voor ons

(April 2004) Wat zou Pasen zijn zonder het woord des Heren, zonder Gods genade, zonder de gemeenschap der gelovigen aan het heilige altaar? Een vrije dag, misschien ook - voor zover men nog weet, wat 2000 jaar geleden met Pasen gebeurde - een gedenkdag. Voor... [meer...]

Het is een kwade tijd

(Maart 2004) Toen Apostel Paulus in zijn brief de raad aan de Efeziërs gaf om de tijd verstandig te gebruiken, en er waarschuwend op wees dat het een kwade tijd was (vgl. Efeziërs 5:16), bedoelde hij daarmee geen oorlogen, epidemieën, onderdrukking, honger, nood... [meer...]

Vrij door Christus

(Februari 2004) Het is de wens van alle volkeren en van elk mens afzonderlijk om vrij te zijn van dwang en onderdrukking. Dat is begrijpelijk want wie zou in slavernij willen leven? Zich in vrijheid te kunnen bewegen, is van grote waarde in het menselijke leven.... [meer...]

Bij het begin van het jaar 2004

(Januari 2004) Op dit moment schrijven wij het jaar 2004 en daarvan zijn reeds de eerste dagen verstreken. Wat zal in de loop van de volgende twaalf maanden op onze weg komen? Geen mens weet dat. Er zijn weliswaar mensen die het graag weten willen en zich daarom... [meer...]