Vorige uitgaven

Kerstvreugde

(December 2003) Hoe mooi is het wanneer men de kernpunten van het evangelie heeft bewaard en in een blij geloof daartoe staat: de menswording van de Zoon van God evenals Zijn verlossingsdaad en de beloofde wederkomst! Dat geeft vreugde, niet alleen bij het... [meer...]

Hulp van God

(November 2003) "Hilft er nicht zu jeder Frist, so hilft er doch, wenn ‘s nötig ist." De letterlijke vertaling van dit spreekwoord luidt: "Helpt Hij niet op elk ogenblik, toch helpt Hij wanneer het nodig is." Deze aloude wijsheid wordt telkens weer bewaarheid, want... [meer...]

Geloof aan het evangelie!

(Oktober 2003) Toen de Heer Jezus erover sprak dat de tijd vervuld en het rijk Gods nabij gekomen was, maande hij:  Doe boete en geloof aan het evangelie!" (vgl. Markus 1:15). Door deze uitspraak benadrukt de Zoon van God welke grote waarde Hij aan het geloof in... [meer...]

Gezocht en niet meer verlaten

(September 2003) De gezochte en niet meer verlaten stad, waarnaar in oude tijd de profeet Jesaja verwees (Jesaja 62:12), is een beeld van de gemeente die door Jezus is opgericht op de rots van het apostelambt. Daar staat het altaar van God, daar komt het heilige... [meer...]

Stralen van vreugde

(Augustus 2003) De psalmdichter David bekende reeds: "Wie op Hem zien, worden verkwikt" (lett.vert. uit het Duits: "... zullen stralen van vreugde"). (Psalm 34:6). Het komt er dus op neer, op te zien naar de Heer. Wie Hem kan zien in Zijn woord, in de werkzaamheid... [meer...]

Nu nog stuksgewijs

(Juli 2003) Zolang wij nog op aarde zijn, zullen we nooit honderd procent inzicht hebben in Gods werken en bestieren. Daarom schreef Apostel Paulus ook aan de Korinthiërs: "Nu ken ik stuksgewijze." Maar hij voegde er met betrekking tot de dag van Christus'... [meer...]

Elke goede gave

(Juni 2003) Elke goede gave komt van boven. Zelfs in de natuurlijke schepping zijn voorbeelden te over van deze goddelijke wet. Het zonlicht dat de aarde verlicht en verwarmt en daardoor aards leven mogelijk maakt, komt van boven, evenals de regen die de aarde... [meer...]

Beloften

(Mei 2003) In het boek van de beloften, de Heilige Schrift, staan wonderbaarlijke dingen opgetekend. De grootste belofte is en blijft de toezegging van Jezus om weder te komen en de Zijnen tot zich te nemen in de heerlijkheid. De Heer beloofde ook een... [meer...]

Goede Vrijdag

(April 2003) Niet de lijdende, maar de in triomf opgestane, opgevaren en wederkomende Christus vormt het middelpunt van het evangelie. Niettemin was overeenkomstig het heilsplan van God de gruwelijke dood aan het kruis noodzakelijk, opdat de overwinning over hel... [meer...]

Een kostbaar goed

(Maart 2003) Elk mens op aarde bezit een kostbaar goed: het leven dat hij van God heeft gekregen. Een nog veel hoger goed is dat je een kind van God bent, dat door de wedergeboorte uit water en Geest verkregen wordt. Deze genadegave moet bewaard en tegen alle... [meer...]

Reinigingsproces

(Februari 2003) Als een wijnstok uitgelezen vruchten moet voortbrengen, dan moet hij in het voorjaar gesnoeid worden. De wijnbouwer verwijdert dood hout, wilde scheuten en overtollige loten, om de kracht van de wijnstok te concentreren op díe ranken, die een rijke... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2003) Wanneer u dit leest, zijn er reeds enkele dagen van het nieuwe jaar verstreken. In de voor ons liggende tijd, waarvan de gebeurtenissen in wezenlijke zin nog voor ons verborgen zijn, is het echter van belang ons telkens weer te oriënteren en de... [meer...]