Vorige uitgaven

Ruimte voor de Heer

(December 2002) Toen Maria Jezus, haar eerste zoon, baarde, de beloofde Verlosser, wikkelde zij Hem in doeken en legde Hem in een kribbe "omdat er voor hen geen plaats was in de herberg" (vgl. Lukas 2:7). Wat een tragiek: de Zoon van God, de Koning aller koningen,... [meer...]

Roemen en vrolijk zijn

(November 2002) Wie Gods genade respecteert en aanneemt mag een vervuld, gelukkig en tevreden, ja een rijk leven leiden. Weliswaar blijven zorgen en lasten, verzoekingen en aanvechtingen, ziekte, leed en droefheid niet uit, maar Gods genade geeft steeds weer nieuwe... [meer...]

Maar gij zijt rijk

(Oktober 2002) "Ik weet uwe droefenis en uwe armoede - maar gij zijt rijk." (vgl. Openbaring 2:9). Op het eerste gezicht lijkt het alsof dit woord uit de Openbaringen zichzelf tegenspreekt. Hoezo is iemand rijk die in droefenis en armoede leeft? Maar als we die... [meer...]

Het waarachtige licht

(September 2002) Het licht is een van de grootste gaven van God; ja, God Zelf is het Licht. Het eerste scheppingswerk dat God volbracht was de schepping van het licht. En toen Jezus over de aarde ging zei Hij: "Ik ben het licht der wereld: wie Mij volgt zal niet in... [meer...]

Juist geleid

(Augustus 2002) De schrijver van de Spreuken maant: "Gedenk aan hem op al uwe wegen, zo zal hij u recht leiden." (Spreuken 3:6). God de Heer is die Autoriteit, Die wij vol eerbied in het geloof erkennen; door Hem laten wij ons vertrouwensvol leiden op al onze wegen... [meer...]

Wijsheid van boven

(Juli 2002) Salomo wist reeds dat waarachtige wijsheid alleen door de Heer kan worden geschonken: "Want de Heer geeft wijsheid en uit Zijn mond komt kennis en verstand."(Spreuken 2:6). Om deze te ontvangen, moet men godvrezend zijn. "De vreze des Heren is het... [meer...]

De Heer leidt ons

(Juni 2002) Hoe vaak hebben wij in ons geloofsleven al ervaren dat de Heer ons leidt, dat Hij met de bescherming van Zijn engelen bij ons was, soms zelfs zonder dat we het merkten? Ondanks dat komen we steeds weer in omstandigheden terecht waarin we menen dat... [meer...]

Hemelvaart

(Mei 2002) Eigenlijk zou het de wens en doel van iedere gelovige christen moeten zijn om Hemelvaart te vieren. Doch er zijn maar weinig mensen die zich ernstig met deze gebeurtenis bezighouden of zich gedachten maken over de belofte van Jezus dat Hij zal... [meer...]

Gezondheid van de ziel

(April 2002) De lichamelijke gezondheid is het hoogste aardse goed. Weliswaar kan men deze niet kopen, maar nochtans worden voor het behoud ervan miljarden uitgegeven. Onderzoek en wetenschap ontwikkelen onafgebroken nieuwe methoden, technieken en medicamenten... [meer...]

Trekkende liefde

(Maart 2002) Wie het heil in Christus wil vinden moet zich door de Vader laten trekken. In Zijn oneindige liefde zou Hij iedereen tot Zich willen trekken, maar gebruikt daarvoor geen groot geweld. Eerder is het een aanbod van Zijn genade. Wie dat aanbod gelovig... [meer...]

In Gods Hogeschool

(Februari 2002) In ieder dienst werkt de hemelse Vader aan onze zielen, opdat wij ons meer en meer de goddelijke deugden eigen maken en waardig worden om bij Jezus [meer...]

Opbouw en afbouw (voltooiing)

(Januari 2002) Opbouw en afbouw zijn activiteiten die plaatsvinden in tijden van vrede. In oorlogstijd heerst er vernietiging en verwoesting, alle krachten zijn gericht op aanvallen of verdedigen. Als er daarentegen vrede is, gedijen welvaart en welstand, kunnen... [meer...]