Vorige uitgaven

Het geschenk van God

(December 2001) Wanneer je het wereldgebeuren bekijkt, en overal om je heen armoede en ellende, onrust en onrecht, honger, oorlog en gewelddadige dood waarneemt, dan klinkt de kerstboodschap beslist een beetje bevreemdend: "Ere zij God in de hoogte, en vrede op... [meer...]

Blijf in Mijn liefde

(November 2001) God is de oerbron van de liefde en van het leven. Hoewel de naar Zijn beeld geschapen mensheid zich steeds meer verstrikte in de zonde en daarmee de verwijdering van God tot in het onmetelijke groeide, onttrok Hij hen niet aan Zijn liefde: Hij gaf... [meer...]

In de tuin van de Heer

(Oktober 2001) Veel van het innerlijk van de mensen lijkt op een woestijn, menig hart lijkt op een dor land omdat zij zich voor het werk Gods afsluiten. Dat hoeft niet zo te zijn of te blijven omdat de profeet Jesaja al erop wees dat de Heer "hare woestijnen tot... [meer...]

Vreugdeoffers

(September 2001) Wij willen instemmen met het lofgezang van de psalmdichter: "Zo zal ik u blijmoedig offers brengen, en uwen naam, o Heer, loven, omdat die zo troostrijk is."(Psalm 54:8). Door alle omstandigheden heen mochten wij het geloof behouden en wachten wij... [meer...]

Bouwen en in stand houden

(Augustus 2001) "Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstand bevestigd." Deze uitspraak van Salomo (vgl. Spreuken 24:3) heeft niet alleen betrekking op aardse bouwwerken, maar in het bijzonder op het verlossingswerk van God. Al meteen na de zondeval... [meer...]

Door het geloof gezond blijven

(Juli 2001) We hebben God nog nooit gezien, maar we hebben Hem in ons geloofsleven al wel duizendmaal ervaren. Apostel Johannes schrijft dat ons nog niet geopenbaard is geworden wat wij zijn zullen, maar we weten dat wanneer het geopenbaard zal worden, wij Hem... [meer...]

Slechts een stil suizen

(Juni 2001) Menigeen zou wensen dat God met donder en bliksem zou ingrijpen om orde te scheppen in de chaos van deze wereld om de mensen weer eens te laten zien wie de Heer van de schepping is. Dit is echter niet Zijn bedoeling; Zijn voleindingswerk brengt Hij... [meer...]

Het geloof verdedigen

(Mei 2001) Zonder te geloven in Gods almacht en in de verlossingsdaad van Jezus Christus is het onmogelijk om in de eeuwige gemeenschap met God en Zijn Zoon te komen. Vandaar dat het erom gaat om in alle omstandigheden van het leven het geloof te bewaren. Wie... [meer...]

Opstandingsleven

(April 2001) De met Zijn opstanding uit hel, dood en graf triomferende Zoon van God heeft voor Zijn hemelvaart aan Zijn Apostelen de volmacht en opdracht gegeven om op aarde met water en geest te dopen. De Heilige Geest verwekt bij de verzegeling in de mens een... [meer...]

Heer over doden en levenden

(Maart 2001) Wanneer Apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen vaststelt dat Christus is gestorven, "opdat Hij over doden en levenden Heer zij." (vgl. Romeinen 14:9), dan omschrijft de gezant van Jezus daarmee de volmacht die de Zoon van God met Zijn... [meer...]

De waardevolste parel

(Februari 2001) Het grootste wat een mens op aarde kan verkrijgen is het kindschap van God. De Heer Jezus vergeleek eenmaal het hemelrijk met een koopman die goede parelen zocht. Toen hij een bijzondere parel vond, ging hij heen en verkocht alles wat hij bezat en... [meer...]

Genade en vrede

(Januari 2001) Genade en vrede zijn gaven die God en Jezus Christus aan de mensen aanbieden. De bereidheid om genade en vrede aan te nemen, gaat uit van het besef dat men ze ook nodig heeft. Op deze samenhang heeft Apostel Petrus voortdurend gewezen (vgl. 2.... [meer...]