Vorige uitgaven

Kerstvreugde

(December 2000) Hoe gelukkig maakt het als vrede en vreugde hart en ziel verkwikken. Vooral in de tijd rond Kerstmis verlangen veel mensen daarnaar. We mogen echter niet over het hoofd zien dat tweederde van de mensheid zich niet verbonden voelt met het kerstfeest;... [meer...]

Het geloof versterken

(November 2000) In onze dagen, de tijd die voorafgaat aan de beloofde wederkomst van Christus, breidt het ongeloof zich uit, verdringt bijgeloof veelal de christelijke boodschap, worden de aanvechtingen gevaarlijker en groeit de twijfel. Niet zonder reden heeft de... [meer...]

Een tempel van God

(Oktober 2000) Zijn waarschuwing voor afgodendienst en omgang met ongelovigen bekrachtigde Apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korinthiërs met de verwijzing: "Gij toch zijt de tempel van de levende God." (vgl. 2 Korinthiërs 6:16). Dit woord slaat ook op de... [meer...]

De Heer keert bij ons in

(September 2000) In iedere dienst doet de Heer Jezus Zijn intrede in de harten van gelovige kinderen Gods. Hij komt als Helper, als Rechtvaardige, als een zegevierende Redder. De profeet Zacharias heeft Hem al lang voor de geboorte van Jezus beschreven: "Zie, uw... [meer...]

Wonderen in onze tijd

(Augustus 2000) Ook in onze tijd openbaart de Heer zich aan Zijn volk door wonderen. Maar om deze waar te nemen, heeft men godsvrucht nodig. Wie eerst tekenen wil zien en dan wil geloven, heeft de goddelijke rangorde niet goed begrepen. Degene die met... [meer...]

Christus te midden van Zijn gemeenten

(Juli 2000) Toen Apostel Johannes op het eiland Patmos de Openbaring ontving, werd hem ook een beeld getoond dat op de huidige tijd - de tijd van de voorspelde wederkomst van Christus - betrekking had. De Apostel zag "zeven gouden kandelaren, en in het midden... [meer...]

Vergeet de Heer niet!

(Juni 2000) Wanneer het iemand goed gaat, dan vergeet hij vaak de oorzaken van de voorspoed. Omdat hij in geluk en succes zwemt, denkt hij er niet meer aan dat alles afhankelijk is van Gods zegen. Maar ook in uren van droefenis en leed, als er nauwelijks nog... [meer...]

Door Zijn wonden genezen

(Mei 2000) In de loop van de geschiedenis der mensheid werden al vele offers gebracht, echter niet één laat zich vergelijken met het offer van Christus. Wanneer mensen hun leven riskeren om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij catastrofen, bij epidemieën of bij... [meer...]

Geduld en troost

(April 2000) Het is wonderbaarlijk en groots: God onthoudt ons Zijn liefde en genade niet. Hij heeft geduld met zondaars. Zondaars zijn wij allemaal en ons ontbreekt de roem die wij bij God zouden moeten hebben (vgl. Romeinen 3:23). Hij wendt zich niet van ons... [meer...]

De waarheid doen

(Maart 2000) Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond en beleed dat Hij op de wereld was gekomen om van de waarheid te getuigen, vroeg de Romeinse stadhouder: "Wat is waarheid?" (vgl. Johannes 18:38). Deze voorname Romein had in zijn loopbaan al veel intriges en... [meer...]

Krachtbonnen van God

(Februari 2000) De krachtbronnen van God zijn onuitputtelijk, veelvoudig en in haar uitwerkingen onmetelijk. Uit hun vloeit naar ons het vermogen toe om de waarheid van de blijde boodschap van Christus te erkennen, de levensvorst Jezus en zijn gezanten en de door... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 2000) De overgang van 1999 naar 2000 is voor de mensen een gebeurtenis met een bijzonder karakter. Vele verklaringen daarvoor omgeven deze wisseling van eeuwen. Uit de overlevering komt naar voren dat men bijvoorbeeld het jaar 1000 als het begin van de... [meer...]