Vorige uitgaven

Op de vlucht

(December 1999) In zijn evangelie bericht Apostel Mattheüs niet alleen over de vreugde die in de hemel en op aarde over de geboorte van Jezus - de Heiland en Verlosser - heerste, maar ook over het in groot gevaar zijn van het leven van de Nieuwgeborene. Koning... [meer...]

Geloven helpt

(November 1999) "Uw geloof heeft u geholpen!" Deze woorden sprak de Heer Jezus eenmaal tot de vrouw die Zijn voeten zalfde (vgl. Lukas 7:50). Ook vandaag geldt: geloven helpt - steeds weer en op velerlei wijze. Wanneer het verstand het verder niet meer weet, begint... [meer...]

Zegen reikt verder

(Oktober 1999) De Heer zegent! Het moet voor ons wel duidelijk zijn dat Gods zegen niet altijd vermeerdering van aardse goederen, gezondheid, geluk en vervulling van alle wensen betekent. Zeker, het is mooi om ook in dit opzicht gezegend te worden. Wij moeten er... [meer...]

Vrede zij met U

(September 1999) De positie van godskinderen kenmerkt zich door een bijzondere vrede. Het is die vrede die Jezus Christus al reeds de Zijnen tegemoet bracht toen Hij na Zijn opstanding in de kring van Zijn jongeren trad met de groet: "Vrede zij met u!" In Zijn... [meer...]

Goddelijke geschenken

(Augustus 1999) In zijn brief aan de Romeinen schreef Apostel Paulus dat God Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven (Romeinen 8:32). Daarmee heeft Hij alles gedaan wat tot verlossing en tot heil van de mensen nodig is. En de Heer... [meer...]

Verblijdt u!

(Juli 1999) Ofschoon niet alles wat wij doormaken meteen aanleiding tot vreugde geeft, willen we toch de oproep ter harte nemen die Apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs doet: "Verblijdt u!" (vgl. 2 Korinthiërs 13:11) . Er zijn zo veel dingen waarover... [meer...]

Goddelijke spijs

(Juni 1999) Ooit gaf God de profeet Ezechiël de opdracht om aan de Israëlieten het woord en de wil van de Heer te verkondigen. Daartoe gaf de Almachtige aan Zijn dienaar de aanwijzing om voor die tijd zijn mond te openen en een boek "van buiten en van binnen... [meer...]

Jezus liefhebben

(Mei 1999) De Heer Jezus heeft een wisselwerking genoemd die men moet onderkennen: wanneer men Hem liefheeft, dan houdt men Zijn geboden en men houdt zich daaraan omdat men Hem liefheeft. Het grote aantal geboden en wetten dat aan het eerste verbondsvolk... [meer...]

Gods woord

(April 1999) Gods woord bevat grote kracht: wie het hoort en ter harte neemt, wordt verkwikt en gesterkt, zodat hij stap voor stap in geloof kan voortgaan, Dat beleefde de profeet Ezechiël al, want hij bekende: "En toen Hij zo tot mij sprak, werd ik weer... [meer...]

Vermeerdering

(Maart 1999) Vermeerdering betekent dat een aantal of hoeveelheid toeneemt. In de Handelingen der Apostelen staat te lezen: "En het woord Gods wies en vermeerderde zich." (Handelingen 12:24). Omdat de Apostelen van toen het woord op steeds bredere basis... [meer...]

Steeds hetzelfde?

(Februari 1999) Een jonge man, die het in zijn beroep al aardig ver had geschopt, zei tegen zijn ouders: "Ik bezoek voortaan de diensten, maar niet elke dienst. Ik heb er vrede mee om eens in de twee à drie weken te komen. Uiteindelijk hoor je toch steeds... [meer...]

Een gezegend nieuw jaar

(Januari 1999) Inmiddels hebben we de drempel van het jaar 1999 overschreden. Niemand kon de overgang van het oude naar het nieuwe jaar tegenhouden. De tijd staat niet stil. Op de vraag "Hoe zal alles zich verder ontwikkelen?" kan niemand van ons een afdoende... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]