Vorige uitgaven

God werd mens

(December 1998) Met kerst gedenken wij de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is heel fijn dat er een dag is die ons daaraan herinnert. Belangrijker is dat door Jezus Christus, God mens werd en dat door Zijn offer aan het kruis de mogelijkheid werd geschapen om de... [meer...]

In de eerste plaats kennis

(November 1998) God en Jezus Christus kennen is de sleutel tot genade en vrede. Apostel Petrus heeft in zijn tweede brief die in de Heilige Schrift staat, daar reeds op gewezen toen hij de wens uitsprak: "Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van... [meer...]

Belijdenis der hoop

(Oktober 1998) "En laat ons vasthouden aan de belijdenis der hoop, en niet wankelen, want hij is getrouw die het beloofd heeft" (Hebreeën 10:23). Wat is de belijdenis van onze hoop, waar streven wij naar? Naar de verlossing door het offer van Jezus Christus en... [meer...]

Gevaren van onze tijd

(September 1998) We leven in de tijd van de voleinding van het werk Gods en weten dat de Heer de uitverkorenen weldra zal uitredden, die dag en nacht tot Hem roepen: "Heer Jezus, kom!" De Zoon Gods heeft over de tijd voor Zijn wederkomen in alle duidelijkheid gezegd... [meer...]

Licht en leven

(Augustus 1998) Licht en leven zijn onscheidbaar met elkaar verbonden. Beide hebben hun oorsprong in God. Nadat God de aarde uit de oertoestand had gelicht, sprak de eeuwige Schepper: "Er worde licht" (Genesis 1:3). Daarmee begon de schepping, het hoogtepunt was de... [meer...]

In de Heer zijn

(Juli 1998) Om in de Heer te kunnen zijn: met andere woorden geest en wezen van Christus aan te nemen, moet men zich aan Gods woord houden. Apostel Johannes noemt dit als absolute voorwaarde en voegt er aan toe: "...in dezulken is waarlijk de liefde Gods... [meer...]

Werken van het geloof

(Juni 1998) De verwijzing van Apostel Jacobus dat het geloof zonder werken net zo dood is als een lichaam zonder geest (vgl. Jacobus 2:26), heeft voor ons geloofsleven een bijzondere betekenis. Want hoe onstaat ons geloof? Het is niet alleen maar een... [meer...]

Zegen uit de hemel

(Mei 1998) De bron van alle zegen is God. Daar is geen twijfel over mogelijk en waarachtig gezegend wordt diegene die als kind van God in zijn geloofsleven geestelijke rijkdom heeft verworven. Dit bezit is niet vergankelijk, maar blijft tot in alle eeuwigheid.... [meer...]

Verkwikking en troost

(April 1998) We zijn allemaal wel eens moe en neerslachtig omdat we zorgen hebben? Hoe troostend kan dan de toezegging van de Heer zijn: "...want Ik zal de vermoeide zielen verkwikken en de bekommerde zielen verzadigen" (Jeremia 31:25). Waar worden wij moe van?... [meer...]

Gezonde zielen

(Maart 1998) Alle mensen willen graag gezond zijn. Velen zouden hun vermogen er voor willen geven! Degene die gezond is, weet vaak niet welke rijkdom hij daarmee bezit. Hoe staat het echter met het verlangen naar de gezondheid en welzijn van de ziel? Zoals men... [meer...]

Eeuwige goederen

(Februari 1998) De Heer kent al onze dagen; dagen van vreugde en geluk zijn bij hem evenzeer bekend als dagen van rouw, lijden, aanvechtingen en zorgen. Wat wij ook moeten meemaken, alles is bij Hem bekend. Wij nemen iedere dag in dankbaarheid en vertrouwen uit... [meer...]

Bij het nieuwe jaar

(Januari 1998) "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid." (Hebreën 13:8). Het ligt in de aard van een mens dat hij zich steeds weer met de toekomst bezig houdt. Velen vragen zich af op de drempel van een nieuw tijdvak, wat zal het brengen.... [meer...]