Vorige uitgaven

Kerstvreugde

(December 1997) "Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!" (Lukas 2:14). Is deze boodschap nog gegrond, aangezien er vandaag de dag ook tijdens de kersttijd oorlog, vervolging, marteling, honger, nood en ellende bestaat? Wij hebben... [meer...]

Waakt en bidt!

(November 1997) We staan midden in het leven, hebben te kampen met de problemen van alledag. Iedereen is burger van een land en heeft te maken met de daarbij behorende plichten en opgaven. Niemand van ons kan zich daaraan onttrekken. Velen moeten zich in hun beroep... [meer...]

Hulp van boven

(Oktober 1997) Toen Gideon de opdracht kreeg om het Israëlitische volk naar de overwinning op de vijand te leiden, bad hij God om een bevestiging. Als teken dat de Heer hem daadwerkelijk tot veldheer had bestemd, moest een wollen vel dat op de dorsvloer was... [meer...]

Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!

(September 1997) Wanneer wij denken aan de zorgen van alledag, aan de verzoekingen en struikelblokken, dan lijkt de uitspraak van de psalmist "Gij zult gelukkig zijn, het zal u welgaan!" niet op elk moment en op elke situatie van toepassing. Mensen maken vaak veel... [meer...]

Onze sterkte

(Augustus 1997) "Welgelukzalig zijn de mensen, die God voor hun sterkte houden!". Deze raad uit Psalm 84 nemen helaas niet veel mensen ter harte. Zij vertrouwen op hun eigen krachten. In het aardse leven is het misschien nog mogelijk om op eigen kracht te bouwen,... [meer...]

Wie zijn wij?

(Juli 1997) Toen de Heer Jezus een paar dagen voor zijn offerdood Jeruzalem introk, veroorzaakte dat veel opwinding in de hele stad, zo lezen we in de Heilige Schrift. De mensen op straat juichten hem wel toe, maar vroegen ook: "Wie is deze?" Toch had het volk... [meer...]

Genade voor genade

(Juni 1997) De vaststelling van de Apostel Johannes slaat ook vandaag nog op het volk van God: het neemt van de volheid van Jezus genade voor genade! Onder volheid verstaat men een grote voorraad, een zekere overvloed, een bezit dat verder gaat dan de... [meer...]

"...want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, de heilbeloften Davids die gewis zijn."

(Mei 1997) In de loop van de jaren vinden er in het leven van een mens veel belangrijke gebeurtenissen, hoogte- en dieptepunten, markante zaken, gedenkwaardige belevenissen plaats. De vraag rijst dan: Wat is bij dit alles het belangrijkste? Voor mij is het... [meer...]

Triomf van de liefde van God

(April 1997) Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart - deze drie gebeurtenissen zijn niet van elkaar te scheiden. Op het lijden van Goede Vrijdag volgt de vreugde van Pasen en alleen, waar zich het opstandingsleven beweegt, kan men ook Hemelvaart vieren. De kracht om... [meer...]

Woord van de maand

Advent

(December 2020) In onze breedtegraden hebben we een zeer duidelijke voorstelling van hoe Kerst en de voorafgaande... [meer...]