Officiële standpunten

“Het is mij ernst om te willen verzoenen”

(20.03.2008) Zürich. De informatieavond van 4 december 2007 heeft zeer uiteenlopende reacties teweeggebracht, vooral voor wat betreft het historische gedeelte. In een brief, die het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, in het kerkelijke tijdschrift “Unsere Familie” (Uitgave 6/2008) laat publiceren, verontschuldigt hij zich voor “verwondingen”, die deze avond opgeroepen heeft. [meer...]

Nieuw standpunt over transseksualiteit

(11.01.2007) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk publiceert een nieuw standpunt over transseksualiteit. Daarin staat o.a.: of en in welke omvang een mens, die in zijn transseksualiteit onherroepelijk is vastgelegd, door de geslachtsaanpassingen schuld tegenover God op zich laat, is alleen voorbehouden aan het oordeel van God. Geslachtsaanpassingen zijn onderdeel van de eigen verantwoording. [meer...]

De Heilige Geest en Zijn wijze van werken

(11.01.2007) Zürich. Naast de op 24 januari 2006 bekendgemaakte standpunten van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling, alsmede de verhandelingen over exclusitiviteit, zijn er uitspraken over de Heilige Geest gedaan. In samenhang met deze twee laatstgenoemde verhandelingen is er de vraag gerezen of er geen tegenstelling bestaat dat aan de ene kant het afdragen van de Heilige Geest tijdens de Heilige Verzegeling aan het ambt van Apostel is gebonden, terwijl aan de andere kant er sprake van is dat de Heilige Geest ook in andere kerkelijke gemeenten werkzaam kan zijn. [meer...]

Theologische uitleg van het begrip ‘verzoeking’ in het gebed ‘Onze Vader’

(15.12.2006) Zurich. Een theologische uiteenzetting hoorden de Districtsapostelen aan tijdens de laatst gehouden districtsapostelvergadering in Zürich over het thema: ‘wat betekent de bede in het gebed ‘Onze Vader’: en leid ons niet in verzoeking’. Een uitvoerige beschrijving zal zowel in het kerktijdschrift ‘Onze Familie’, als in het maandelijkse periodiek ‘Kerngedachten’ voor de ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk verschijnen. Wij publiceren hier een korte samenvatting. [meer...]

Richtlijn voor het omgaan met Aids: De Nieuw-Apostolische Kerk heet iedereen welkom!

(02.06.2006) Zürich. “The New Apostolic Church will welcome those with HIV and Aids and their families with love and acceptance. The Christian response to a person with HIV/Aids must be compassionate, helpful, and redemptive. Jesus, as our example, cared for those with disease with a personal demonstration of God's love (Luke 5:12-16)." Met deze woorden begint de nieuwe richtlijn van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met HIV/AIDS. [meer...]

Nieuw leerinzicht: De “Zonnevrouw” moet niet als de Nieuw-Apostolische Kerk worden opgevat

(31.05.2006) Zürich. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Karlsruhe, is overeenstemming bereikt over een andere inzicht wat betreft de vergelijking van de “Zonnevrouw” (Openbaring 12). Onder de “Zonnevrouw” verstaat de Nieuw-Apostolische Kerk voortaan de gemeenschap van de gelovigen, die een bijzonder nauwe band met Jezus Christus hebben; die in Hem geloven en Hem belijden. [meer...]

De NAK preciseert haar heilsleer: Exclusief ja, echter zonder aanspraak op alleenrecht

(24.01.2006) Zürich. De Nieuw Apostolische Kerk preciseert haar begrip van heil en exclusiviteit. Er wordt openlijk duidelijk gemaakt dat de in de Nieuw-Apostolisch Kerk verzegelde christenen, zich zien als bruid van Christus en daarmede gelegenheid hebben deel te nemen aan de wederkomst des Heren. In het Eindgericht verleent God door Zijn Zoon nogmaals heil. Alle zielen die dan voor God bestaan, verkrijgen in de nieuwe schepping de eeuwige gemeenschap met God. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk wijzigt het doopbegrip Dopen in drie-eenheid worden voortaan erkend als geheel geldig

(24.01.2006) Zürich. Met ingang van 24 januari 2006 wijzigt de Nieuw-Apostolische Kerk haar begrip van Doop en Verzegeling. Een speciaal daarvoor gehouden informatieavond in Uster (Zwitserland) werd per satelliet over de hele wereld uitgezonden naar alle nieuw-apostolische gemeenten. [meer...]

Vergadering van Districtsapostelen heeft een besluit genomen over de apocriefe boeken

(04.11.2005) Zürich. De apocriefe boeken (de laatste boeken van het Oude Testament), zijn voor het geloof en de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk net zo bindend dan de andere geschriften van het Oude Testament. Uitspraken over de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk kunnen door citaten uit de apocriefe boeken gerechtvaardigd of ondersteund worden. Aldus een besluit van de vergadering van Districtsapostelen die eind oktober in Zürich plaatsvond. [meer...]

Standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot het begrip zonde

(29.04.2005) Zürich. Al in april vorig jaar kwam de vergadering van Districtsapostelen in Zürich met een nieuw standpunt over het begrip zonde. Het nieuwe daaraan is, dat voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt tussen zonde en schuld. [meer...]