Officiële standpunten

Kerkelijke zegen op robijnen huwelijk

(20.04.2010) Zürich. Echtparen, die 40 jaar getrouwd zijn, kunnen op uitdrukkelijke verzoek de kerkelijke zegen op hun robijnen huwelijk ontvangen. Daarover bereikte de vergadering van Districtsapostelen tijdens hun voorjaarsbijeenkomst in maart, in Dortmund, overeenstemming. Het besluit geldt wereldwijd. [meer...]

Geen kerkdiensten op Nieuwjaarsmorgen

(20.04.2010) Zürich. In het kader van de besprekingen gedurende de laatste Districtsapostelvergadering in Dortmund hebben de internationale kerkbestuurders besloten, dat op Nieuwjaarsmorgen 2011 wereldwijd geen nieuw-apostolische kerkdiensten zullen plaatsvinden. In de plaats daarvan worden de gemeenten op zondag 2 januari 2011 in de diensten uitgenodigd. [meer...]

Apostel Raúl Montes de Oca wordt de opvolger van Districtsapostel Vilor

(29.03.2010) Zürich/Brasilia. Districtsapostel Guillermo Vilor zal in oktober van dit jaar de welverdiende ambtsrust ontvangen. Hij wordt in mei 66 jaar. In een brief aan de gemeenten in zijn werkgebied maakt Districtsapostel Vilor zijn opvolger bekend: Apostel Raúl Montes de Oca. De 57-jarige woont in Colonia Suiza, Uruguay. [meer...]

Wisseling in de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vanaf 2011

(28.03.2010) Zürich/Hilversum. Vanaf het komende jaar zal de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door Districtsapostel Armin Brinkmann van Noordrijn-Westfalen worden overgenomen. Dit maakte Stamapostel Wilhelm Leber tijdens de vandaag gehouden feestdienst in Hilversum bekend. De huidige Districtsapostel Theodoor de Bruijn (64) zal in mei volgend jaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op feestelijke wijze in de rust gaan. [meer...]

In 2009 in de hele wereld gebeden voor vrede

(01.09.2009) Zürich. Al enkele jaren neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldomvattende gebeden voor vrede, die traditioneel jaarlijks in september plaatsvinden. De Wereldraad van Kerken (WCC) waarvan het hoofdkantoor zich in Genève bevindt, roept de kerken ertoe op, deel te nemen aan dit initiatief van de Verenigde Naties. In VN-Resolutie 55/282 uit 2001 werd de 21e september tot Internationale Dag van Vrede uitgeroepen. [meer...]

Internationale Gebedsdag op 21 september

(12.09.2008) Zürich. Weer neemt de Nieuw-Apostolische Kerk deel aan wereldwijde gebeden voor de vrede ter gelegenheid van de Internationale Gebedsdag op 21 september. Stamapostel Wilhelm Leber plaatst dit jaar een bijzonder accent, hij roept zijn medebroeders ertoe op, om in het bijzonder voor alle gedoopte christenen te bidden, die vanwege hun geloof in de drie-enige God en hun belijdenis aan hun Verlosser, Jezus Christus, vervolgd en gedood werden. [meer...]

“Het is mij ernst om te willen verzoenen”

(20.03.2008) Zürich. De informatieavond van 4 december 2007 heeft zeer uiteenlopende reacties teweeggebracht, vooral voor wat betreft het historische gedeelte. In een brief, die het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, in het kerkelijke tijdschrift “Unsere Familie” (Uitgave 6/2008) laat publiceren, verontschuldigt hij zich voor “verwondingen”, die deze avond opgeroepen heeft. [meer...]

Nieuw standpunt over transseksualiteit

(11.01.2007) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk publiceert een nieuw standpunt over transseksualiteit. Daarin staat o.a.: of en in welke omvang een mens, die in zijn transseksualiteit onherroepelijk is vastgelegd, door de geslachtsaanpassingen schuld tegenover God op zich laat, is alleen voorbehouden aan het oordeel van God. Geslachtsaanpassingen zijn onderdeel van de eigen verantwoording. [meer...]

De Heilige Geest en Zijn wijze van werken

(11.01.2007) Zürich. Naast de op 24 januari 2006 bekendgemaakte standpunten van de Nieuw-Apostolische Kerk met betrekking tot de Heilige Waterdoop en Heilige Verzegeling, alsmede de verhandelingen over exclusitiviteit, zijn er uitspraken over de Heilige Geest gedaan. In samenhang met deze twee laatstgenoemde verhandelingen is er de vraag gerezen of er geen tegenstelling bestaat dat aan de ene kant het afdragen van de Heilige Geest tijdens de Heilige Verzegeling aan het ambt van Apostel is gebonden, terwijl aan de andere kant er sprake van is dat de Heilige Geest ook in andere kerkelijke gemeenten werkzaam kan zijn. [meer...]

Theologische uitleg van het begrip ‘verzoeking’ in het gebed ‘Onze Vader’

(15.12.2006) Zurich. Een theologische uiteenzetting hoorden de Districtsapostelen aan tijdens de laatst gehouden districtsapostelvergadering in Zürich over het thema: ‘wat betekent de bede in het gebed ‘Onze Vader’: en leid ons niet in verzoeking’. Een uitvoerige beschrijving zal zowel in het kerktijdschrift ‘Onze Familie’, als in het maandelijkse periodiek ‘Kerngedachten’ voor de ambtsdragers in de Nieuw-Apostolische Kerk verschijnen. Wij publiceren hier een korte samenvatting. [meer...]