Geloofsbelijdenis

Het 1e geloofsartikel:
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.

Het 2e geloofsartikel:
Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ingegaan in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden en opgenomen in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij wederkomen zal.

Het 3e geloofsartikel:
Ik geloof in de Heilige Geest, en één, heilige, algemene en apostolische kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van de doden en het eeuwige leven.

Het 4e geloofsartikel:
Ik geloof dat de Heer Jezus Zijn kerk regeert en daartoe Zijn Apostelen heeft gezonden en nog zendt tot aan Zijn wederkomst, met de opdracht te onderwijzen, in Zijn naam zonden te vergeven en met water en Heilige Geest te dopen.

Het 5e geloofsartikel:
Ik geloof dat degenen die door God tot een ambt zijn geroepen, slechts door Apostelen tot hun ambt worden gewijd en dat uit het apostelambt volmacht, zegening en heiliging voor hun dienst voortkomen.

Het 6e geloofsartikel:
Ik geloof dat de Heilige Doop met water de eerste stap is naar de vernieuwing van de mens in de Heilige Geest en dat de gedoopte daardoor wordt opgenomen in de gemeenschap van degenen die in Jezus Christus geloven en Hem als hun Heer belijden.

Het 7e geloofsartikel:
Ik geloof dat het Heilig Avondmaal ter gedachtenis aan het eenmaal gebrachte, algenoegzame offer  en aan het bittere lijden en sterven van Christus, door de Heer zelf is ingesteld. Het waardig genieten van het Heilig Avondmaal waarborgt ons de levensgemeenschap met Christus Jezus, onze Heer. Het wordt gevierd met ongezuurd brood en wijn; beide moeten door een ambtsdrager die door de Apostel gevolmachtigd is, worden afgezonderd en toegediend.

Het 8e geloofsartikel:
Ik geloof dat de met water gedoopte zielen door een Apostel de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen om het kindschap Gods en de voorwaarden voor het eerstelingschap te verkrijgen.

Het 9e geloofsartikel:
Ik geloof dat de Heer Jezus zal wederkomen, zo zeker als Hij in de hemel is opgenomen, en de eerstelingen uit de doden en de levenden, die op Zijn komst hoopten en werden voorbereid, tot zich neemt en dat Hij na de bruiloft in de hemel met dezen op de aarde terugkomt, Zijn Vredesrijk sticht en zij met Hem als koninklijke priesters zullen regeren. Na afsluiting van het Vredesrijk zal Hij het eindgericht houden. Dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen en bij Zijn volk wonen.

Het 10e geloofsartikel:
Ik geloof dat ik verplicht ben de wereldlijke overheid te gehoorzamen voor zover dit niet in strijd is met goddelijke wetten.